Innehållspresentatör

null Lagstiftningen om arbetstagare som utstationerats i Finland förnyades

Lagstiftningen om arbetstagare som utstationerats i Finland förnyades

16.9.2016

En utstationerad arbetstagare är en arbetstagare som en arbetsgivare som är etablerad i en stat skickar till ett annat EU-land för att tillfälligt arbeta där i samband med att företaget erbjuder tjänster över gränserna. Genom den nya lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) implementeras direktivet om tillämpning av direktivet om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. Den nya lagen trädde i kraft 18.6.2016.

Den nya lagen om utstationerade arbetstagare ersätter den tidigare lagen om utstationerade arbetstagare som trädde i kraft 1999 (1146/1999). Den gamla lagen tillämpas emellertid fortsättningsvis på arbetstagare som är utstationerade i Finland och även på utstationerade arbetstagare som kommer efter 18.6.2016, om utstationeringen baserar sig på ett avtal som ingåtts innan den nya lagen trädde i kraft. Till skillnad från tidigare tillämpas den nya lagen också vid offentliga anskaffningar. 

Skyldigheterna i enlighet med den nya lagen påförs det utstationerande företaget, det vill säga arbetsgivaren, beställaren, byggherren och den som i huvudsak genomför projektet.

Det utstationerande företaget ska bevara samma uppgifter om företaget och de utstationerade arbetstagarna som innan och under vissa förutsättningar utse en företrädare i Finland. Nytt är skyldigheten att förvara arbetstagarnas lönespecifikationer och finansinrättningens (bankens) verifikat över lönebetalningarna tillgängliga. Den mera omfattande skyldigheten att ha uppgifter tillgängliga gäller utstationeringar som varar i mer än tio dagar.

Det utstationerande företagets avtalspartner, det vill säga beställaren ska fortsättningsvis med alla till buds stående medel se till att det utstationerande företaget utser en företrädare i Finland, men också se till att företrädaren är anträffbar. Om arbetarskyddsmyndigheten inte kan nå den utsedda företrädaren, ska  beställaren på arbetarskyddsmyndighetensbegäran utreda var och hur företrädaren kan nås och lämna den inhämtade informationen till arbetarskyddsmyndigheten.

Om det inte har betalats minimilön till den utstationerade arbetstagaren så som avses  i lagen om utstationering av arbetstagare kan han eller hon underrätta byggherren eller huvudentreprenören på byggarbetsplatsen om det. Om arbetstagaren anmäler missförhållandet för bägge, beslutar byggherren och huvudentreprenören sinsemellan vem som utreder frågan. Efter att ha blivit underrättad ska byggherren eller huvudentreprenören omedelbart begära information av det utstationerande företaget om hurdan lön som har betalats till den utstationerade arbetstagaren och om lönen överensstämmer med vad som föreskrivs i lagen om utstationering av arbetstagare.  Byggherren eller huvudentreprenören ska dessutom lämna begäran om utredning som skickats till det utstationerande företaget och utredningen som det utstationerande företaget har gett till arbetstagaren och på arbetstagarens begäran även till arbetarskyddsmyndigheten. 

Försummelseavgift vid överträdelse

Vid överträdelse mot den nya lagen kan det utstationerande företaget, den som beställer arbetet, byggherren eller huvudentreprenören i fortsättningen påföras en försummelseavgift.  Försummelseavgiften är minst 1 000 euro och högst 10 000 euro. I den nya lagen riktas inte påföljder mot företrädaren.

Arbetarskyddsmyndigheten påför avgiften till exempel om ett utstationerande företag inte har utsett en företrädare i Finland eller om företaget inte bevarar uppgifterna om de utstationerade arbetstagarna så som lagen förutsätter. En beställare kan påföras en avgift om beställaren inte har bistått myndigheten i att försöka nå företrädaren. Byggherren eller huvudentreprenören kan påföras en avgift om utredningsskyldigheten i anslutning till lönebetalningen försummas. 

en försummelseavgift som påförts i Finland kan vid behov drivas in även i ett annat EU-land.  Genom den nya lagen uppmuntras myndigheterna även mer än tidigare till ett gränsöverskridande administrativt samarbete, vilket gör tillsynen och iakttagandet av arbetsvillkoren effektivare.

Ny skyldighet om anmälan om utstationering

 Företag som utstationerar arbetstagare i Finland ska i fortsättningen anmäla utstationeringen hos myndigheten. Skyldigheten att anmäla utstationeringen träder i kraft först under 2017.  Försummelse av att göra anmälan om utstationering kan också leda till att en försummelseavgift påförs.

Mera information: http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/utstationerad-arbetstagare


Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland är kontaktpunkt för utstationerade arbetstagare.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har sedan början av 2016 centrerat haft hand om särskilda frågor i anslutning till utstationerade arbetstagare och bl.a. varit nationell kontaktmyndighet så som förutsätts i direktivet och uppdaterat den nationella webbplatsen för utstationerade arbetstagare.

Närmare information:
Överinspektör Anu Ikonen, tfn 0295 018 143, fornamn.efternamn(at)rfv.fi, Sydvästra Finlands RFV