Innehållspresentatör

null Liknande insatsområden för arbetarskyddstillsynen i de nordiska länderna

Liknande insatsområden för arbetarskyddstillsynen i de nordiska länderna

10.6.2016

Ett hundratal yrkesmänniskor inom arbetarskyddet samlades den 7– 9 juni i Tammerfors till den Nordiska Arbetsmiljökonferensen.  – Det viktigaste som konferensen gav de nordiska arbetarskyddsinspektörerna var möjligheten att dela med sig av god praxis, konstaterar överdirektör Leo Suomaa vid social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning.

En del av konferensen bestod i att deltagarna besökte arbetsplatser i Tammerfors och lärde känna arbetarskyddstillsynen i praktiken. – Det finns överraskande många likheter mellan de nordiska länderna trots att lagstiftningen ser olika ut. Bland skillnaderna kan nämnas att arbetarskyddsinspektörerna i Danmark vid sidan om inspektionsberättelserna också ger arbetsplatserna ett allmänt betyg i form av smileys, berättar konferensdeltagaren inspektör Mikael Söderholm vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Temat för konferensen var den riskbaserade arbetarskyddstillsynen. – I alla nordiska länder strävar man efter att inrikta inspektionerna på riskexponerade branscher och problematiska arbetsplatser. För att förbättra fokuseringen har man i de nordiska länderna utvecklat informationssystem. I Norge har man nått längst när det gäller att utnyttja datatekniken, där letar datasystemet automatiskt upp inspektionsobjekten. I Finland igen baserar sig valet av inspektionsobjekt i största utsträckning på inspektörernas omdöme, förklarar överdirektör Suomaa.

Enligt Leo Suomaa har man tagit tillämpningen av olika mätinstrument som stöd för arbetarskyddstillsynen i Finland. Säkerhetsledningens aktuella situation på arbetsplatserna t.ex. utreds med hjälp av Halmeri-enkäten. Frågeformuläret omfattar huvudpunkterna i ledningssystemen för säkerheten.

Det är enligt Suomaa långtgående samma teman som aktualiseras i de nordiska länderna.  – Bekämpningen av den gråa ekonomin och hanteringen av psykosociala belastningsfaktorer är med beaktande av mindre nyansskillnader insatsområden för verksamheten i alla nordiska länder, säger Leo Suomaa.

Närmare information:
Överdirektör Leo Suomaa, SHM:s arbetarskyddsavdelning, tfn +358 295 163 449, e-post: fornamn.efternamn@stm.fi