Innehållspublicerare

null Markku Rautio fortsätter som medlem i arbetsrådet

Markku Rautio fortsätter som medlem i arbetsrådet

31.3.2021

Statsrådet har utsett Markku Rautio, chef för arbetsmiljöfrågor vid regionförvaltningsverket i Östra Finland, till ledamot i arbetsrådet för den treårsperiod som inleds 1.4.2021. Rautio var också ledamot i arbetsrådet under den föregående treårsperioden.

Arbetsrådet är en specialmyndighet som lyder under arbets- och näringsministeriet, men som är oberoende i sin verksamhet. Arbetsrådet har minst nio medlemmar med uppgiften som bisyssla. Tre av dem ska vara oavhängiga, medan de övriga medlemmarna representerar arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. 

Arbetsrådet avger utlåtanden om tillämpningen och tolkningen av lagar som gäller arbetstid, semester och arbetarskydd och om vissa andra lagar som gäller skydd av arbetstagare. Arbetsrådet behandlar också rättelseyrkanden som gäller beslut av regionförvaltningsverket i ärenden som gäller tillstånd till undantag.

De ledamöter som utsetts till arbetsrådet är

Ordförande:
vice häradshövding Jukka Ahtela, Ahtela Consulting Oy

Juristmedlem (suppleanterna inom parentes):
Regeringsråd Jan Hjelt, arbets- och näringsministeriet
(1. regeringsråd Timo Meling, arbets- och näringsministeriet)
(2. regeringsråd Liisa Heinonen, arbets- och näringsministeriet)

Ledamot med arbetarskyddsfrågor som specialitet (suppleanter inom parentes):
direktör Markku Rautio, ansvarsområdet arbetssäkerhet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland
(1. konsulterande tjänsteman Jarno Virtanen, social- och hälsovårdsministeriet)
(2. direktör Antti Janas, social- och hälsovårdsministeriet)

Medlemmar (suppleanter inom parentes):
förhandlingschef Hanne Salonen, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf
(1. direktör Minna Etu-Seppälä, Kemiindustrin rf)
(2. sakkunnig Suvi Lahti-Leeve, Finlands Näringsliv EK rf)

Mikko Nyyssölä, juridisk rådgivare, Finlands Näringsliv EK rf
(1. sakkunnig Suvi Lahti-Leeve, Finlands Näringsliv EK rf)
(2. arbetsmarknadssakkunnig Johanna Laine, Teknologiindustrin rf)

förhandlingschef Anne Kiiski, Kommunarbetsgivarna
(1. regeringsråd  Risto Lerssi, Finansministeriet/Statens arbetsmarknadsinstitut)
(2. arbetsmarknadsjurist Maarit Lehtinen, Kommunarbetsgivarna)

jurist Paula Ilveskivi, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
(1. Arja Pohjola, chef för juridiska enheten, Servicefacket PAM rf)
(2. chefsjurist Mika Hämäläinen, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf)

jurist Inka Douglas, STTK rf
(1:a chefsjurist Matias Nyman, Tehy rf)
(2. chef för juridiska enheten Patrik Stenholm, Fackförbundet Pro rf) 
2 (2)

Ledande sakkunnig Miia Kannisto, Akava rf
(1. chefsjurist jan Degerlund, Finlands Ekonomer)
(2. förhandlingschef Jouni Vattulainen, Organisationen för förhandlingar om utbildade personer inom den offentliga sektorn
FOSU rf)