Innehållspresentatör

null Mörker är en säkerhetsrisk

Mörker är en säkerhetsrisk

20.11.2015

Under den mörka årstiden ökar risken för olycksfall i arbetet inom många branscher. Detta kan leda till allvarliga olycksfall i arbetet som delvis beror på att arbetstagaren inte syns. Det är arbetsgivarens skyldighet att övervaka att det finns tillräcklig belysning på arbetsplatsen och att arbetstagarna vid behov använder rätt synlig varselklädsel. Arbetstagaren igen är skyldig att följa arbetsgivarens anvisningar.

I ett typiskt olycksfall i arbetet som orsakas av mörker råkar en arbetstagare under ett fordon eller en arbetsmaskin för att det inte gick att upptäcka honom eller henne i mörkret.  Arbeten i samband med vilka det är svårt att helt skydda arbetstagarna från fordonstrafik eller arbetsmaskiner utförs med bland annat vid vägarbete, husbyggnad, arbete som innebär att arbetstagaren rör sig på gårdsområden och arbeten i vilka man arbetar till fots i närheten av fordon eller arbetsmaskiner.

Olycksfall i arbetet som beror på mörker förebyggs bäst genom att de områden som arbetstagarna rör sig och arbetar på avskiljs från fordonstrafiken och arbetsmaskinerna. Om det inte är möjligt att avskilja fotgängar- och arbetsområdena ska arbetsgivaren se till att utomhusområdena är tillräckligt upplysta och att arbetstagarna använder synlig varselklädsel.

Närmare information:
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland: arbetsmiljöjouren, tfn 0295 016 000
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: jouren för arbetsförhållanden, tfn 0295 018 450
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, jouren för arbetsförhållanden, tfn 0295 018 000
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Östra Finland, arbetsmiljöjouren, tfn 0295 016 800
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Norra Finland, jouren för arbetsförhållanden, tfn 0295 017 500

Länkar:
Tyosuojelu.fi: Belysning
Näkyvä varoitusvaatetus (Synlig varselklädsel) (pdf, på finska), Arbetarskyddsförvaltningen, Arbetarskyddsanvisningar och -guider
 

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken övervakar att lagar och bestämmelser om arbetslivet följs.  Ansvarsområdena för arbetarskyddet ger också råd och anvisningar om hälsa och säkerhet i arbetet och också i frågor om anställningsvillkor. Närmare information om säkerheten och hälsan i arbetet finns på arbetarskyddsförvaltningens nya webbplats www.tyosuojelu.fi.