Innehållspresentatör

null Mycket ska förbättras när det gäller arbetssäkerheten vid byggnadssanering

Mycket ska förbättras när det gäller arbetssäkerheten vid byggnadssanering

2.2.2017

Arbetarskyddsmyndigheten inledde i början av 2016 ett nationellt tvåårigt arbetarskyddsprojekt om byggnadssanering. Det är personer som i huvudsak genomför byggprojekt, rivnings- och ytbeläggningsföretag och företag som utför asbestrivning som har varit föremål för inspektionerna.

Det har hittills genomförts sammanlagt cirka 1 300 inspektioner. Det har meddelats cirka 1 900 anvisningar som förutsätter handledning av myndigheten och drygt 100 uppmaningar. I två fall överfördes förpliktelsen till administrativ beredning. Antalet inspektioner i samband med vilka det inte meddelades förpliktelser alls uppgick till knappt tvåhundra.

- Utgående från inspektionerna kan vi fastställa att det fortfarande finns mycket som måste förbättras i fråga om byggnadssanering. Å andra sidan hanterar en del av företagen riskerna i anslutning till byggnadssanering, säger överinspektör Jari Nykänen hos ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV).

De största bristerna finns enligt Nykänen i anslutning till skydd vid hanteringen av asbestdamm, säkerställande av renligheten på exponeringsområden och förutsättningarna för asbestrivning.

- Det finns också brister i samband med förhandsanmälningar om asbestrivning. När det gäller verksamhet som bedrivs av den som har det huvudsakliga ansvaret och ytbeläggningsentreprenörerna har flest anmärkningar gjorts om avsaknaden av kemikalieförtekningar och säkerhetsdatablad, dammbekämpning och användningen av personlig skyddsutrustning.

Ett av de viktigaste målen för tillsynsprojektet om byggnadssanering är att förebygga hälsofaror och ohälsa som beror på kemiska agens på arbetsplatserna. Dessutom strävar man efter att man inom byggbranschen ska kunna utreda och bedöma riskerna med kemiska agens i enlighet med arbetarskyddsbestämmelserna. Tillsynsprojektet samarbetar med TUKES kampanj för kemikalier i byggbranschen.

Arbetarskyddsmyndigheten och Tukes informerar om ansvar i samband med byggnad i den gemensamma montern på Asta-mässan.  

Närmare information:
Överinspektör Jari Nykänen, RFV i Södra Finland, tfn 295 016 321, fornamn.efternamni@rfv.fi
Länkar:
http://www.tyosuojelu.fi/byggbranschen