Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Myndighetssamarbete effektiverade arbetarskyddstillsynen år 2022

Myndighetssamarbete effektiverade arbetarskyddstillsynen år 2022

Webbnyhet 10.7.2023

År 2022 betonades flermyndighetssamarbetet och dess utveckling. Man utvecklade informationsutbytet mellan myndigheterna, grundade regionala samarbetsforum och genomförde inspektioner i riskbaserade objekt. Uppgifter från andra myndigheter användes i stor utsträckning, vilket effektiviserade tillsynen.

Liksom tidigare år övervakades säkerheten och hälsan i arbetsmiljön 2022, genomförandet av spelregler för ett rättvist arbetsliv samt arbetets psykosociala belastning.

  • Tillsynen av arbetsförhållandena fokuserade på riskbaserad bekämpning av arbetsolycksfall, hantering av kemikaliska och biologiska agenser samt hantering av fysisk belastning.
  • Genomförandet av spelregler för arbetslivet främjades genom att övervaka anlitande av utländsk arbetskraft, utstationeringen av utländska arbetstagare till Finland, efterlevnaden av beställaransvarslagen samt anställningsfrågor, chaufförernas kör- och vilotider och insamlingen av naturprodukter.
  • Tillsynen av arbetets psykosociala belastning gällde i synnerhet arbetsarrangemangen samt hanteringen av belastningsfaktorer som beror på arbetets innehåll och arbetsgemenskapens sociala funktion. Med ett omfattande tillsynsgrepp granskades flest arbetsplatser inom hälso- och socialtjänsterna, den offentliga förvaltningen och industrin.

Dessutom utförde arbetarskyddsmyndigheten på basis av kundkontakter tillsyn i anslutning till arbetshälsa och misstankar om diskriminering på arbetsplatserna. Till tillsynsuppgifterna hörde också undersökning av allvarliga olycksfall i arbetet samt marknadstillsyn av maskiner och personlig skyddsutrustning.

Övrig påverkande verksamhet som stöd för tillsynen etablerades

Vid sidan av arbetarskyddstillsynen effektiviserades tillsynen genom annan påverkande verksamhet, såsom kommunikation via flera kanaler, webbseminarier samt tillsyns- och kartläggningsenkäter. Man använde direktmeddelanden för att heltäckande nå arbetsplatser som är väsentliga för olika ämnen.

Arbetarskyddsmyndigheternas riksomfattande telefonrådgivning betjänade på vedertaget sätt såväl arbetstagare som arbetsgivare i anställningsförhållanden, arbetsmiljöfrågor, specialfrågor om byggbranschen samt arbetshälsofrågor. 

Kontakten med arbetarskyddsmyndigheten utvecklades genom att främja e-tjänsten. I e-tjänsten kan arbetstagaren göra en begäran om tillsyn i ärenden som gäller arbetsintyg. Arbetsgivaren kan å sin sida lämna in begärda utredningar i anslutning till tillsynen. Möjligheten att använda e-tjänsten utvidgas i år.

Läs mer om arbetarskyddstillsynen 2022 i årsberättelsen och rapporterna: