Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Myndighetssamarbetet inom övervakningen av transportbranschen intensifieras

Myndighetssamarbetet inom övervakningen av transportbranschen intensifieras

Webbnyhet 14.9.2022

Social- och hälsovårdsministeriets arbets- och jämställdhetsavdelning tillsatte i juni en flermyndighetsarbetsgrupp för att bereda en nationell tillsynsstrategi gällande sociallagstiftningen om vägtransporter och cabotagetillsynen. I praktiken handlar det om övervakning av förarnas kör- och vilotider, olika tillstånd och gränsöverskridande transporter. Strategin blev färdig den 18 augusti 2022. Bakgrunden till strategin är EU-lagstiftningens förpliktelser att förbättra myndighetssamarbetet och å andra sidan effektivera övervakningen av den internationella trafiken och de utstationerade förarna.

Målet är att skydda arbetstagarna och en rättvis konkurrens

Även om strategidokumentet vimlar av svårbegripliga hänvisningar till lagstiftningen, har lagstiftningen och övervakningen av den ett viktigt mål. Syftet med sociallagstiftningen om vägtrafiken är att garantera skydd för yrkesförare på landsvägarna, trafiksäkerheten och en rättvis konkurrens inom Europeiska unionen. 

Polisen, Tullen, Gränsbevakningsväsendet och arbetarskyddsmyndigheten ansvarar som behöriga tillsynsmyndigheter för genomförandet av den nationella och internationella lagstiftningen. Tillståndsmyndigheten inom verksamhetsområdet Traficom har också en betydande roll i genomförandet av bestämmelserna. Övervakningen av yrkestrafiken på landsvägarna är en utmanande helhet som kräver samordning av olika myndigheters verksamhet för att kunna genomföras effektivt och ändamålsenligt.

Samarbetet ökar både längs vägarna och inom företagstillsynen

Strategins centrala mål är att öka samarbetet såväl vid vägkontroller som inom företagstillsynen. Den senaste tidens lagstiftning har skapat både skyldigheter och verksamhetsmöjligheter för myndighetssamarbetet. I strategin fastställdes som mål att man under de kommande åren ska fästa särskild uppmärksamhet vid de utstationerade förarnas ställning och förutsättningar för vistelse i landet.

”När en arbetsgivare som finns utanför Finlands gränser skickar förare till Finland är det viktigt att man i transportverksamheten följer de spelregler som ska följas inom Europeiska unionen. För att övervaka detta behövs ett fungerande myndighetsnätverk där samarbetet är en styrka”, sammanfattar Aki Eriksson, jurist vid ansvarsområdet för arbetarskyddet i Sydvästra Finland, som varit ordförande för arbetsgruppen.

Strategin styr verksamheten i rätt riktning, men det verkliga arbetet sker på fältet. ”När myndigheterna tydligt enas om samarbetet blir det naturligt samarbeta i gemensamma situationer”, sammanfattar Eriksson fördelarna med samarbetet.


Öppna strategidokumentet på finska: Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön ja kabotaasikuljetusten valvonta Suomessa (pdf) .