Innehållspublicerare

null Nollavtal och annan varierande arbetstid – frågor och svar

Nollavtal och annan varierande arbetstid – frågor och svar

Webbnyhet 13.9.2022

Varierande arbetstid innebär nollavtal, kallelse till arbete vid behov eller arbetstid som varierar till exempel mellan 10 och 30 timmar i veckan. Lagstiftningen om varierande arbetstid ändras 1.8.2022. Nedan följer frågor och svar om varierande arbetstid. 

Hur får jag lön om jag blir sjuk? | Hurdan ersättning kan jag få om arbetsskiftet ställs in? | Kan jag själv bestämma vilka arbetsskift jag tar emot?Får jag lön för uppsägningstiden?När ska arbetsgivaren höja min minimiarbetstid? 

Hur får jag lön om jag blir sjuk?

Du får lön om du hade arbetat som arbetsför. Alltså om:

 • arbetsskiftet har antecknats i arbetsskiftsförteckningen
 • det finns en annan överenskommelse om arbetsskiftet
 • eller det annars är klart att du skulle ha arbetat om du hade varit arbetsför. T.ex. om du regelbundet har arbetat en viss dag.

Hurdan ersättning kan jag få om arbetsskiftet ställs in?

Om ett arbetsskift ställs in mindre än 48 timmar från arbetsskiftets inledning, får du lön eller skälig ersättning för det inställda arbetsskiftet.

 • Du kan få lön om arbetstiden underskrider den avtalade minimiarbetstiden eller om det var fråga om mertidsarbete eller övertidsarbete utanför arbetsskiftsförteckningen.
 • Om du inte är berättigad till lön kan du få en skälig ersättning för olägenheten. Ersättningens belopp påverkas av inkomstbortfallet, hur sent inställningen kom och om du hade möjlighet att förbereda dig på den.
 • Obs! Arbetsskiftsförteckningen får ändras endast om arbetstagaren samtycker eller av vägande skäl som hänför sig till arbetsarrangemangen!

Kan jag själv bestämma vilka arbetsskift jag tar emot? 

Det beror på om det är fråga om timmar som ingår i minimiarbetstiden eller inte. Det har också betydelse om timmarna har antecknats i arbetsskiftsförteckningen eller inte. I exemplet nedan ser du hur man kommer överens om arbetsskiften i olika fall. I tabellen beskrivs arbetstimmarna för en arbetsvecka. Här har man avtalat om en arbetstid på 10–40 timmar/vecka, och under exempelveckan ger arbetsgivaren arbetstagaren sammanlagt 20 timmar arbete.

Minimiarbetstid 10 timmar

I arbetsskiftsförteckningen har ytterligare 5 timmar antecknats

Utöver arbetsskiftsförteckningen 5 timmar
 • Arbetsgivaren har förbundit sig att erbjuda dessa timmar och arbetstagaren att utföra dem.
 • Arbetsgivaren antecknar timmarna i tid i arbetsskiftsförteckningen. 
 • Arbetsgivaren är inte skyldig att erbjuda och arbetstagaren är inte skyldig att ta emot dessa timmar.
 • Innan arbetsskiftsförteckningen görs upp ska man fråga i vilken mån och under vilka förutsättningar arbetstagaren kan ta emot arbetet.
 • Mertidsarbete får utföras endast med arbetstagarens samtycke. 
 • Samtycket kan ges skilt för varje gång eller för en kortare tid åt gången.

 

Får jag lön för uppsägningstiden?

 • Du har rätt att få ordinarie lön för uppsägningstiden.
 • Den ordinarie lönen erhålls genom att räkna ut den genomsnittliga arbetstiden per vecka under de 12 föregående veckorna.
 • Om din arbetstid under uppsägningstiden underskrider den genomsnittliga arbetstiden, ersätter arbetsgivaren inkomstbortfallet till följd av detta. 
 • Ersättning betalas inte om anställningsförhållandet har varat mindre än en månad eller om du inte samtycker till eller kan utföra det erbjudna arbetet. 

När ska arbetsgivaren höja min minimiarbetstid? 

När det verkliga behovet av arbetskraft är större än din minimiarbetstid. Behovet bedöms på följande sätt:

 • Arbetsgivaren ska varje år granska antalet utförda arbetstimmar och behovet av arbetskraft. 
 • Om granskningen visar att minimiarbetstiden kunde fastställas som högre, ska du inom en månad få ett erbjudande om att höja den så att den motsvarar resultatet av granskningen. 
 • Arbetsgivaren ska ge dig en skriftlig utredning om granskningen, om du begär det.

Mer information

Uppdaterad 13.4.2023 – Publicerad på svenska.