Innehållspublicerare

null Nya begränsningar för användningen av cancerframkallande ämnen

Nya begränsningar för användningen av cancerframkallande ämnen

18.9.2019

I Europa dör över 100 000 människor i arbetsrelaterad cancer varje år. I Finland är motsvarande siffra 1 000. Nya begränsningar ålägger arbetsgivare skyldighet att minska användningen av de farligaste kemikalierna.

I januari 2020 införs nya begränsningar för användningen av cancerframkallande ämnen genom en ändring av lagstiftningen. De bindande gränsvärdena är halter som inte får överskridas vid exponering för carcinogena ämnen i arbetet. Arbetsgivarna ska förbereda sig på förändringen i god tid och utreda hur de ska säkerställa att gränsvärdena inte överskrids i arbetet.

De nya gränsvärdena fastställs i EU-direktivet ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet”, bilaga 3.

Direktivet sätts nationellt i kraft genom att statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (716/2000) uppdateras. Gränsvärdena trädehttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1568799158892&from=SVr i kraft stegvis. Mer ingående information om detta ges i ett meddelande till arbetsplatserna som arbetarskyddsmyndigheten ger ut mot slutet av år 2019.

Många arbeten medför exponering för cancerframkallande ämnen

I direktivet finns en förteckning över cancerframkallandeämnen. Följande ämnen på listan är aktuella på många arbetsplatser i Finland: respirabelt kristallint kiseldioxid, damm från hårda träslag och krom (VI)-föreningar. Exponering för dem sker ofta till exempel i bygg-, gruv- och träindustrin samt vid svetsningsarbeten.

I Finland har man också fastställt så kallade HTP-värden (HTP: ”haitalliseksi tunnettu pitoisuus”, dvs. koncentrationer som befunnits skadliga) för cancerframkallande ämnen  . Dessa värden är i allmänhet strängare än de bindande gränsvärdena. 

”Arbetsplatser som sköter väl om arbetarskyddet och som tar hänsyn till kemikaliernas HTP-värden uppfyller således i praktiken också kraven i de nya bindande gränsvärdena”, berättar överinspektör Tuija Vähänen-Koivuluoma från regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Byt kemikalien mot ett ofarligt alternativ om det är möjligt

Riskerna med kemiska agenser, även carcinogena kemikalier, på arbetsplatserna ska avlägsnas genom organisatoriska, tekniska eller andra åtgärder i den utsträckning det är möjligt. Om det inte är möjligt att avlägsna eller förhindra all exponering, ska arbetsgivaren skaffa personlig skyddsutrustning som förhindrar arbetstagarnas exponering.

Om du kan ersätta en cancerframkallande kemikalie med ett ofarligt alternativ, gör det!

Ytterligare information:
Överinspektör Tuija Vähänen-Koivuluoma
tfn 0295 018 194, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet