Innehållspublicerare

null Obehindrat tillträde till maskinens riskområde ledde till böter för arbetarskyddsbrott

Obehindrat tillträde till maskinens riskområde ledde till böter för arbetarskyddsbrott

18.10.2018 – Västra och Inre Finland

Österbottens tingsrätt har 15.10.2018 dömt Oy Mini-Maid Ab till samfundsbot om 1.000 € för arbetarskyddsbrott. Därtill dömdes produktionschefen till 20 dagsböter för arbetarskyddsbrott.

I domstolen behandlades en arbetsolycka som inträffade i Terjärv, Kronoby i juli 2016. Den skadade arbetstagaren arbetade som maskinoperatör vid en av företagets plastsvetsmaskiner. Vid tidpunkten för olyckan var två tallriksbuntar för nära varandra vilket skulle ha lett till att buntarna felaktigt svetsas ihop under svetsen. Arbetstagaren hade för avsikt att ta bort den ena tallriksbunten ur maskinen medan svetsen var igång, men hann inte dra undan handen innan svetsjärnet slog ner.

Det var ostridigt i ärendet att att arbetsgivaren i sin riskbedömning gällande plastsvetsmaskinen identifierat att det var möjligt att komma i kontakt med svetsmaskinens riskområden medan svetsen var i bruk.

Arbetsgivaren hade dock valt att varna om faran och ge instruktioner om att stanna av maskinen innan man åtgärdar problem i stället för att genom tekniska åtgärder förhindra tillträdet till riskområdet. Tingsrätten ansåg att åtgärderna efter att riskerna har identifierats har varit otillräckliga eftersom plastsvetsmaskinen saknat skydd som skulle ha förhindrat tillträde till maskinens rörliga delar/riskområde.

Tingsrätten ansåg att grundorsaken till olyckan var brister i skyddandet av maskinens rörliga delar. Tingsrätten konstaterade – i motsats till svarandenas åsikt – att det har inte varit frågan om en situation som skulle ha varit oförutsebar eller som ligger utanför arbetsgivarens kontroll. Produktionschefen borde enligt tingsrätten ha åtgärdat den identifierade risken.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland betonar att utredning och bedömning av risker är – förutom en lagstadgad skyldighet – ett viktigt redskap för att förvissa sig om att arbetsmiljön samt arbetsredskap är säkra för arbetstagarna. Det räcker dock inte med att identifiera risken, utan tillräckliga och korrekta åtgärder skall därtill vidtas på basen av riskbedömningen.

Det är mycket vanligt att arbetsgivarna tror att varningar eller instruktioner om rätta arbetsmetoder är tillräckliga åtgärder ifall det finns risk att arbetstagarna utsätts för fara i samband att arbete utförs med t.ex. bristfälligt skyddade maskiner.

Logiken i arbetarskyddslagstiftningen är dock omvänd gentemot detta resonemang d.v.s. tillträdet till riskområdet skall i första hand förhindras genom tekniska åtgärder. Med andra ord, brister i säkerheten hos maskiner kan inte ersättas med varningar eller instruktioner till arbetstagarna då det är möjligt att åtgärda bristerna genom tekniska åtgärder.

Österbottens tingsrätts ärende nr R 18/649

Tilläggsinformation: Jurist Sini Hernesaho, tfn 0295 018 644
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland