Innehållspublicerare

null Obesiktigad lyftutrustning används på arbetsplatser

Obesiktigad lyftutrustning används på arbetsplatser

31.3.2021

Arbetarskyddsmyndigheten arbetar med ett tillsynsprojekt med fokus på lyftutrustning på arbetsplatsen. I projektet riktas arbetarskyddsbesiktningar till arbetsplatser där man använder arbetsredskap1) som ska besiktas periodiskt. Dessa är arbetsredskap som lyftanordningsinspektören2) måste besikta årligen.

Förra året genomfördes 226 arbetarskyddsbesiktningar under projektet. De flesta besiktningar utfördes på transport- och byggindustrin samt på bilverkstäder, och från arbetsredskap till fordonslyftar, lastkranar och skyliftar. Genom arbetarskyddsbesiktningarna säkerställdes att arbetsgivaren har sett till att de arbetsredskap som arbetstagarna använder har genomgått de årliga periodiska besiktningarna och grundliga periodiska besiktningar.

”Vart fjärde observerade arbetsredskap hade inte besiktats. Dessutom hade den grundliga besiktningen som genomförs vart tionde år inte gjorts på 17 arbetsredskap som var föremål för besiktning”, berättar Piia Koskinen, överinspektör vid regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd.

Brister konstaterades också i förvaringen av besiktningsprotokoll för lyftanordningsbesiktningar. ”Särskilt vad gäller rörlig utrustning, såsom lastkranar och skyliftar, fanns det senaste besiktningsprotokollet inte alltid med arbetsredskapet. Märkningen på arbetsredskapet från besiktningen saknades hos ungefär en av tio anordningar”, konstaterar överinspektör Piia Koskinen.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsredskapens säkerhet

Arbetarskyddsmyndigheten påpekar att arbetsgivaren ansvarar för säkerheten av de arbetsredskap som arbetstagarna använder. I synnerhet ska regelbundna besiktningar av utrustning i enlighet med bilagan till användningsförordningen3) utföras, eftersom förordningen inte tillåter användning av obesiktigade arbetsredskap i arbetet. ”Arbetsgivaren måste också se till att besiktningsprotokollen förvaras under arbetsredskapets livslängd och att det senaste protokollet är tillgängligt på arbetsredskapets användningsplats. Det är också viktigt att den utförda besiktningen har markerats på arbetsredskapet”, betonar överinspektör Piia Koskinen.

Arbetarskyddsmyndighetens tillsynsprojekt som riktar sig på besiktningen av arbetsredskap fortsätter till slutet av 2023. Besiktningar under projektet görs på riksomfattande nivå inom alla branscher som använder sig av utrustning som omfattas av användningsförordningen. Under 2021 kommer även betongpumpbilar, staplingskranar och hissar för underhåll av vindkraftverk att vara föremål för periodiska besiktningar.

Ytterligare information:
Överinspektör Piia Koskinen, tfn 0295 018 679, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för arbetarskydd


1) Mobilkran, billyft (över 0,5 m), skylift, skylift som kräver installering, lastkran, lastkran (över 25 tnm), kranar (över 500 kg), byggnadshiss avsedd för personlyft, tornkran, fartygs lyftanordning. Betongpumpbilar, staplingskranar och hissar för underhåll av vindkraftverk kommer att omfattas av tillsynen 2021

2) Godkänt expertsamfund eller certifierad expert (= lyftanordningsinspektör)

3) Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008)