Innehållspublicerare

null Omfattande försummelser på städbranschen i fråga om anlitande av utländsk arbetskraft

Omfattande försummelser på städbranschen i fråga om anlitande av utländsk arbetskraft

5.6.2017 – Södra Finland

(Meddelandet på engelska)

Arbetarskyddsmyndighetens tillsyn över utländsk arbetskraft fastställde ett flertal brister gällande rätten att arbeta och lönerna inom städbranschen. Det konstaterades också mycket som bör förbättras inom städbranschen när det gäller att iaktta beställaranslagen och i fråga om kemikaliesäkerheten.

Rätten att arbeta saknades, lönen under miniminivå

År 2016 genomfördes 132 inspektioner över tillsynen av utländsk arbetskraft på arbetsplatser inom städbranschen i södra Finland. På var fjärde arbetsplats fanns arbetskraft utan rätt att arbeta i Finland. Till exempel inom byggbranschen och hotell- och restaurangbranschen påträffades arbetstagare utan rätt att arbeta betydligt mera sällan.

Brister konstaterades också i fråga om de utländska arbetstagarnas löner. Endast varannan arbetsgivare inom städbranschen, som var föremål för inspektionen, betalade löner i enlighet med det bindande kollektivavtalet. I de flesta fall nådde grundlönen inte upp till miniminivån. De lägsta timlöner som påträffades var 5 euro, trots att minimilönen inom branschen i fjol uppgick till 10,20 euro.

På vissa arbetsplatser hade arbetstagarna i verkligen arbetat mycket mera än vad som hade angetts i arbetstidsbokföringen. Även i betalningen av tillägg för kvälls-, natt- och söndagsarbete förekom brister.

Tillsynen över användningen av utländska arbetskraft gällde främst icke-anslutna arbetsgivare som har konstaterats ha betydligt mera brister än anslutna arbetsgivare.

Över hälften försummade sin utredningsskyldighet som beställare

Även i fråga om iakttagande av beställaransvarslagen förekom mycket brister inom städbranschen, och bristerna hade fördubblats sedan 2015. Mera än hälften av de inspekterade beställarna hade hämtat in de utredningar som krävs först efter att avtalet hade ingåtts. Det fastställdes lika mycket försummelser i stora som i små företag.

Kemikaliesäkerheten bör förbättras

Inom städbranschen granskades också arbetsförhållandena. I inspektionerna upptäcktes omfattande försummelser i kemikaliesäkerheten: ofta saknades säkerhetsdatabladen för rengöringsmedel som användes på arbetsobjekten och av vilka till exempel framgår hur man bäst skyddar sig mot skador som kemikalierna kan orsaka.

Arbetsgivaren ska utreda alla olägenheter och risker i samband med kemikalierna som används i arbetet och introducera arbetstagarna i hur de ska skydda sig mot dessa. Många arbetsgivare kände inte till att rengöringsmedel är kemikalier.

Mera information:
Tillsyn över utländsk arbetskraft: inspektör Joni Mäki, tfn 0295 016 005
Tillsyn över beställaransvar: inspektör Mira Nousiainen, tfn 0295 016 320
Tillsyn över arbetsförhållandena: inspektör Maaret Kieksi, tfn 0295 016 489
fornamn.efternamn@rfv.fi
Arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning från måndag till fredag kl. 8:00–16:15 på telefonnumret 0295 016 620.

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet är så friskt och tryggt som möjligt. På området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.