Innehållspresentatör

null Omfattande problem inom städbranschen vid anlitande av utländsk arbetskraft – arbetarskyddsmyndigheten intensifierar övervakningen

Omfattande problem inom städbranschen vid anlitande av utländsk arbetskraft – arbetarskyddsmyndigheten intensifierar övervakningen

18.5.2015 – Södra Finland

Inom städbranschen uppdagas ett betydande antal försummelser i fråga om anlitande av utländsk arbetskraft. Kännetecknande är för låg lön, obetalda tillägg och ersättningar och olovlig användning av arbetskraft. Utgående från den tillsyn som inspektörerna för utländsk arbetskraft vid regionförvaltningsverket i Södra Finland bedriver visar det sig att antalet försummelser sedan 2013 också har ökat.

Genom att inspektera städobjekt säkerställer arbetarskyddsinspektörerna att de uppgifter som arbetsgivaren gett stämmer

Till följd av att försummelserna har ökat intensifierar arbetarskyddsmyndigheten i år tillsynen av städbranschen i Södra Finland. Inspektörerna för utländsk arbetskraft kommer att öka antalet oanmälda inspektioner av städobjekt. Sålunda kommer de att kunna bedöma om arbetsgivarens uppgifter stämmer; vilka det är som egentligen arbetar på arbetsplatsen, om de har rätt att arbeta i Finland, hurdan lön de får och vilka de faktiska arbetstiderna är.

I samband med inspektionerna av städobjekten kommer inspektörerna också att få möjlighet att informera de utländska arbetstagarna om deras rättigheter. Arbetstagarna kommer bland annat att få information om grundlönen enligt kollektivavtalet, tillägg och ersättningar som ska betalas utöver grundlönen och om arbetstiderna. Minimilönen enligt kollektivavtalet för arbetstagare i fastighetsservicebranschen för andra än praktikanter är 9,83 euro. Under inspektionerna uppmanas arbetstagarna också att föra bok över sina arbetstimmar.

"Arbetstagare inom städbranschen som kommer från andra än EU-länder har ofta mycket svaga kunskaper om sina egna rättigheter.  I samband med oanmälda överraskningsinspektioner på städobjekt är det lätt att informera och informationen sprids effektivt bland arbetstagarna", uppger Joni Mäki, inspektör för utländsk arbetskraft vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland. Ansvarsområdet för arbetarskyddet är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. 

Tillsynen avslöjar underbetalda löner och olovlig arbetskraft

Tillsynen har visat att särskilt minimivillkoren för anställningsförhållandena ofta försummas inom städbranschen.  År 2014 hade endast 32 procent av de inspekterade objekten lönebetalningarna, arbetstidsbokföringen och semesterbokföringen i det skick som lagen förutsätter.  År 2013 var motsvarande siffra 47 procent. I fjol avslöjade tillsynen klara fall av underbetalda löner där arbetstagarens lön underskred miniminivån i det allmäntbindande kollektivavtalet. Typiskt i fråga om försummelser i anslutning till lönen var också att tillägg eller ersättningar inte betalades ut till den utländska arbetstagaren, t.ex. saknades i lönen kvällstillägg, nattillägg, övertidsersättningar eller söndagsersättning.

Ifjol hade bestämmelserna i anslutning till anlitande av utländsk arbetskraft iakttagits på endast 39 procent av de arbetsplatser inom branschen som inspekterades, medan motsvarande siffra 2013 var 50 procent. I arbetsgivarens uppgifter ingår bland annat att säkerställa rätten att arbeta och att förvara uppgifterna i anslutning till den på arbetsplatsen. Olovlig arbetskraft förekom i fjol i samband med var tionde inspektion inom branschen. Vanligtvis handlade det om arbetstagare med ansökan om det första uppehållstillståndet under behandling eller asylsökande som hade fått ett avvisande lagakraftvunnet beslut i sitt ärende.  I samband med inspektionerna inom städbranschen fanns också arbetstagare som inte alls uppfyllde förutsättningarna för vistelse i landet. 


Mera information:
Inspektör för utländsk arbetskraft Joni Mäki, tfn 0295 016 005, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
Uppgifter om tillsynen i anslutning till utländsk arbetskraft och arbetsgivarens skyldigheter: http://www.tyosuojelu.fi/se/utlandska

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt. Inom området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.