Innehållspresentatör

null Omfattande undersökning på arbetsplatserna i kommunsektorn: Arbetarskyddstillsynen har genomförts väl och är genomslagskraftig

Omfattande undersökning på arbetsplatserna i kommunsektorn: Arbetarskyddstillsynen har genomförts väl och är genomslagskraftig

9.9.2015

En omfattande nationell undersökning av arbetarskyddstillsynen som fullföljdes inom ramen för ett tillsynsprojekt i kommunsektorn visar att tillsynen har genomförts väl och är genomslagskraftig. Resultaten visar att tillsynen har ökat kunskapen om arbetssäkerhetsledning på arbetsplatserna och förstärkt arbetet som utförs på arbetsplatserna för att utveckla arbetarskyddsförhållandena. De förpliktelser, anvisningar och uppmaningar som arbetarskyddsmyndigheten ger bidrar effektivt till att bristerna i fråga om arbetarskyddet rättas till.

Utan arbetarskyddstillsyn skulle största delen av bristerna inte åtgärdas
- Nästan alla tillsynsobjekt ansåg att anvisningarna eller uppmaningarna som meddelades var motiverade. Arbetsplatserna upplevde också att arbetarskyddsmyndigheten hade gett dem positiv respons för förhållanden som var i gott skick, säger forskare Olli Oosi vid Owal Group Oy. Det är Owal Group Oy som har genomfört undersökningen i samarbete med Tammerfors tekniska universitet på uppdrag av arbetarskyddsmyndigheten.

Arbetarskyddsinspektörerna meddelade arbetsplatserna anvisningar till exempel om brister i bedömningen av riskerna i arbetet, företagshälsovårdens arbetsplatsutredning, hanteringen av hot om våld och den psykosociala belastningen samt inomhusluftens kvalitet på arbetsplatsen.  Nästan alla som besvarade förfrågan om tillsynens genomslagskraft bedömde att bristen inte hade rättats till utan anvisning eller uppmaning.

Förbättrade arbetsförhållanden
- Undersökningen ger en bild av att förhållandena på många arbetsplatser har förbättrats till följd av projektet. Tillsynen har dessutom ofta förstärkt arbetet som utförs på arbetsplatsen i syfte att utveckla arbetsförhållandena. Oftast upplevde tillsynsobjekten att arbetarskyddstillsynen hade mött just de utmaningar i anknytning till arbetsförhållandena som var de viktigaste i organisationen, bedömde forskare Oosi.

Även säkerhetsledningen utvecklades
Enligt undersökningen hade tillsynsprojektet över arbetarskyddet tydligt påverkat säkerhetsledningsnivån i kommunsektorn. Inom ramen för projektet granskades säkerhetsledningsrutinerna vilket ledde till att ledningen fick större kunskap om säkerhetsledningens betydelse. - Från arbetsplatsernas synvinkel är det viktigt att tillsynen bildar ett tankemässigt kontinuum eller att föremålen för tillsynen har en uppfattning om hur samarbetet med arbetarskyddsmyndigheten ska fortsätta, säger forskare Oosi.

Inspektörens kommunikation är viktig
Av undersökningen framgick att arbetarskyddsinspektörernas kommunikation och dialog i samband med tillsynen spelar en central roll när det gäller att skapa en genomslagskraftig tillsyn. Inspektörernas personliga förhandskommunikation med arbetsplatsen borde vara en systematisk del av arbetarskyddstillsynen. Tillsynen har större genomslagskraft när den elektroniska kommunikationens innehåll och arbetsverktyg stöder inspektörernas arbete, fortsätter forskare Olli Oosi.

Undersökningen ger en helhetsbild av genomslagskraften av det nationella tillsynsprojektet  ""Ett tryggt, hälsosamt och produktivt kommunarbete 2015". Förfrågningarna i anslutning till undersökningen besvarades av sektorledningen i kommuner och samkommuner, chefer, arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige och inspektörer inom projektet. 

I projektet, som inleddes 2012, har det fram till utgången av juni 2015 gjorts sammanlagt 6 450 inspektioner på arbetsplatser inom kommunsektorn. Projektet fullföljs i år. 

Närmare information:
Forskare Olli Oosi, Owal Group Oy,
tfn 050 5304737, e-post: olli@owalgroup.com

Slutrapport över undersökningen av genomslagskraften (på finska)
Sammanfattning av rapporten (på finska)