Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Övervakning av sommarjobb: En ung arbetstagare har rätt att få introduktion och handledning

Övervakning av sommarjobb: En ung arbetstagare har rätt att få introduktion och handledning

Pressmeddelande 19.9.2022

Under sommaren gjordes arbetarskyddsinspektioner på över 250 sommarjobbsplatser inom handel samt turism- och förplägnadsbranschen. Uppmaningar gavs till arbetsgivare om företagshälsovård och om arbetsskiftsförteckningar som saknades helt och hållet. I övervakningen i år kom också introduktionen upp. En ung arbetstagare ska alltid introduceras i arbetet i början av anställningsförhållandet. Detta gynnar också arbetsgivaren.

Arbetarskyddsmyndigheten påminner arbetsgivarna om att ordna introduktion för arbetstagarna i början av anställningsförhållandet. En väl genomförd introduktion hjälper den unga att lära sig arbetsuppgifterna snabbare. Antalet fel, olycksfall och olyckor minskar. Introduktionen minskar också den ungas stress och hjälper honom eller henne att bli en del av arbetsgemenskapen. Även arbetseffektiviteten och arbetets kvalitet förbättras när arbetstagaren känner till sin uppgift och sitt ansvar.

"Vid introduktionen av unga arbetstagare är det viktigt att arbetsgivaren beaktar arbetstagarens individuella förutsättningar. Den ungas kunnande och erfarenhet måste utredas, eftersom introduktionens längd och omfattning fastställs utifrån dem. Arbetsplatsen bör ha en introduktionsplan och -material som är uppdaterade. Dessa bedöms till exempel om det sker ett olycksfall i arbetet", berättar arbetarskyddsinspektör Juho Loukiala från ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

En ung arbetstagare ska tillräckligt noggrant informeras om att han eller hon förväntas följa arbetsgivarens anvisningar och arbetsplatsens spelregler, i mån av möjlighet eliminera fel och brister på arbetsplatsen och meddela arbetsgivaren om dem. Dessutom ska han eller hon instrueras i att använda behövlig personlig skyddsutrustning och kläder som lämpar sig för arbetet samt maskiner och anordningar enligt användarens anvisningar.

Företagshälsovårdens dokument saknades, arbetsskiftsförteckningen gavs för sent

Av de 250 sommarjobb som hittills inspekterats under sommaren förekom brister i skyldigheterna som gällde företagshälsovården på 89 arbetsplatser och på 27 av arbetsplatserna hade ingen företagshälsovård ordnats överhuvudtaget. Dessa arbetsplatser har nu ålagts att ordna företagshälsovård, och arbetarskyddsinspektörerna övervakar att detta sker.

"Till introduktionen hör också att berätta för sommarjobbaren hur företagshälsovården har ordnats och vilka tjänster den innehåller. Det är viktigt att arbetsgivaren funderar på hur man informerar den unga om företagshälsovården. Företagshälsovårdens dokument ska finnas till påseende på arbetsplatsen. Av dokumenten ska till exempel företagshälsovårdens kontaktuppgifter framgå", påminner Juho Loukiala.

Brister i arbetsskiftsförteckningarna förekom på 32 arbetsplatser: de hade inte alls gjorts, de saknade klockslag när arbetsskiftet avslutas eller arbetstagarna fick kännedom om arbetsskiften för sent.

”Hos största delen var arbetsskiftsförteckningarna dock i skick och glädjande många arbetsgivare kom också ihåg att arbetsskiften inte kan ställas in utan vägande skäl”, berättar Loukiala. "Tidigare år har det förekommit arbetsavtal med ett olagligt villkor om att arbetsskift ställs in till exempel vid regn. Nu observerades knappt några sådana.”

Arbetstagaren ska skriftligen ges de centrala anställningsvillkoren och beträffande detta upptäckte vi brister på 31 arbetsplatser. Det finns fortfarande utmaningar i att anställda inte får arbetsintyg. Arbetarskyddsmyndigheten kontaktas årligen cirka tusen gånger om arbetsintyg.

Sommarjobbsinspektioner gjordes främst vid glasskiosker, bärförsäljningsställen, sommarkaféer, restauranger och olika butiker. Vid inspektionerna behandlades också bland annat arbetsavtal samt ordning och renlighet i arbetslokalerna. Som ett nytt fenomen observerades enskilda fall där arbetet hade ordnats med hjälp av ett avtalsförhållande för lättföretagare.

Mer information:
Inspektör Juho Loukiala, 029 501 6000, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland