Innehållspresentatör

null På arbetsplatser med minst 30 arbetstagare ska en likabehandlingsplan tas fram

På arbetsplatser med minst 30 arbetstagare ska en likabehandlingsplan tas fram

10.11.2016

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare bedöma hur likabehandling uppnås på arbetsplatsen och vidta åtgärder för att främja den. En arbetsgivare som sysselsätter minst 30 personer ska ta fram en plan över de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. Likabehandlingsplanen ska utarbetas före den 1.1.2017.

Planeringen inleds med en bedömning

Likabehandlingsplanen baserar sig på en bedömning av den aktuella likabehandlingen på arbetsplatsen.  Syftet med bedömningen är att lokalisera förhållanden och rutiner som förhindrar likabehandling. Hur likabehandlingen ser ut på arbetsplatsen kan till exempel klarläggas med hjälp av personalenkäter och en bedömning av  arbetsförhållandena, rekryteringsrutinerna och andra förfaranden med hänsyn till likabehandling.  

Bedömningen ska omfatta alla i diskrimineringslagen förbjudna diskrimineringsgrunder. Förbjudna diskrimineringsgrunder är ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Nödvändiga åtgärder tas upp i planen

Utgående från bedömningen görs det upp en plan över åtgärderna. Planen kan göras upp separat eller i anslutning till en annan plan, till exempel jämställdhetsplanen. 

Av planen ska framgå konkreta åtgärder som måste vidtas på arbetsplatsen för att faktisk likabehandling ska uppnås. Planen ska omfatta alla diskrimineringsgrunder som konstaterats vara av betydelse på arbetsplatsen. Frågan om vilka diskrimineringsgrunder som är av betydelse på arbetsplatsen ska behandlas i samråd med de anställda eller deras företrädare.

En genuint diskrimineringsfri arbetsplats genom främjande åtgärder

Arbetsgivaren ska främja likabehandling genom att vidta åtgärder som de utvecklingsobjekt som fastställts i bedömningen och eventuella problem ger anledning till. Målet är att arbetsplatsen tillämpar rutiner som är genuint diskrimineringsfria.

Med åtgärder som främjar likabehandling avses sådana konkreta metoder genom vilka det är möjligt att påverka den faktiska likabehandling som råder på arbetsplatsen. Arbetet kan till exempel ordnas så att behoven hos arbetstagare som löper risk att diskrimineras beaktas bättre. Det kan också handla om att stödja personer som befinner sig i en svagare position. Till de främjande åtgärderna hör också rutiner som tas fram för arbetsplatsen för hur misstänkta fall av diskriminering ska behandlas och utbildning i likabehandling för arbetstagare och chefer.

De främjande åtgärderna ska behandlas i samråd med de anställda eller deras företrädare. Arbetstagarnas företrädare har rätt att på begäran få information om vilka åtgärder arbetsgivaren har vidtagit för att främja likabehandlingen på arbetsplatsen.

I arbetslivet övervakas diskrimineringslagen av arbetarskyddsmyndigheten.

Seminarium på webben erbjuder verktyg för planeringen

Diskrimineringsombudsmannen och ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar den 14.11 eftermiddagsseminariet Vauhtia yhdenvertaisuussuunnitteluun (Fart på likabehandlingsplaneringen). Under seminariet får arbetsplatserna praktiska råd för att kunna göra upp en likabehandlingsplan. Seminariet fullbokades genast, men det finns möjlighet att följa med live-sändningen på webben. Anvisningar läggs ut på  Diskrimineringsombudsmannens webbplats  och på seminariets evenemang på Facebook.

Närmare information:
Överinspektör Jenny Rintala, tfn 0295 016 345, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tyosuojelu.fi/sv> Jämställdhet

Verktyg för bedömning av likabehandling i Finlex:  http://yhdenvertaisuus.finlex.fi/sv/