Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Personer som arbetar på varven ska ha ett skattenummer från och med juli

Personer som arbetar på varven ska ha ett skattenummer från och med juli

Pressmeddelande 28.6.2022

Skattenumret tas utöver byggbranschen också i bruk inom skeppsbyggnadsbranschen. Den som arbetar på skeppsvarv ska ha ett skattenummer som antecknats i skattenummerregistret från och med den 1 juli 2022. Arbetstagaren ska också ha ett fotoförsett personkort med sitt skattenummer synligt då hen rör sig på ett varv.

Målet med skattenummerförfarandet är att bekämpa den gråa ekonomin. Inom byggbranschen har skattenumret varit obligatoriskt sedan 2012.

Skattenummer ska skaffas innan arbetet inleds

Arbetstagaren ska finnas i skattenummerregistret innan arbetet inleds. Skattenumret ska antecknas på det fotoförsedda personkortet. ID-kortet ska vara synligt hos personer som arbetar på den gemensamma arbetsplatsen när hen rör sig på byggarbetsplatsen eller varvet.

Utländska arbetstagare som arbetar inom varvsområdet och som inte redan finns i Skatteförvaltningens kundregister ska ansöka om en finsk personbeteckning personligen hos skattebyrån innan arbetet inleds. En finsk personbeteckning är en förutsättning för att skattenummer ska beviljas och införas i skattenummerregistret. Arbetstagaren eller arbetsgivaren kan i MinSkatt eller genom att ringa servicenumret 029 497 070 begära en anteckning i skattenummerregistret som arbetstagare inom skeppsbyggnadsbranschen.

Med hjälp av skattenummerregistret övervakas riktigheten av personbeteckningarna för de personer som arbetar inom byggbranschen och på varv samt arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter i anslutning till beskattningen.

Ändringen effektiverar tillsynen

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar genom arbetsplatsinspektioner att de som arbetar på varven använder ett fotoförsett personkort och att den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten för en uppdaterad förteckning över dem som arbetar på varvet.
Att användningen av skattenummer utvidgas att omfatta varven främjar arbetarskyddsmyndigheternas verksamhetsförutsättningar i synnerhet vid tillsyn av utlänningsärenden och beställaransvar. Det förbättrar myndigheternas möjligheter att utreda verkliga avtalskedjor, avtalsförhållanden mellan företag och utländska arbetstagares arbetsgivare vid varven.

Mer information om skattenummer på webben

Upptagning från arbetarskyddsmyndigheternas och Skatteförvaltningens webbseminariet på finska: Veronumeroinfo telakka-alalle, 8.6.2022

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utvidgning av förfarandet med skattenummer och till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning. Finlex.fi.

Personkort och skattenummer. Tyosuojelu.fi. 

Skattenummer – vero.fi

Arbete på en byggarbetsplats eller ett varvsområde i Finland – anvisningar för arbetstagaren – vero.fi


Mer information:

Anu Ikonen, jurist, 0295 018 143, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Tommi Lehtinen, överinspektör, 0295 130 162, fornamn.efternamn@skatt.fi
Kundrelationsenheten, Skatteförvaltningen