Innehållspublicerare

null Pilotprojektet för arbetarskyddsförvaltningens e-tjänst har inletts

Pilotprojektet för arbetarskyddsförvaltningens e-tjänst har inletts

13.12.2021

Pilotprojektet för arbetarskyddsmyndighetens interaktiva digitala e-tjänst inleddes i början av december. E-tjänsten kan nås via webbtjänsten Tyosuojelu.fi. Användning av e-tjänsten kräver Suomi.fi-identifikation, varvid dina basuppgifter inte måste matas in separat i tjänsten. För ärendehantering för arbetsgivarens räkning krävs en Suomi.fi-fullmakt. Information om dess användning finns på denna adress.

I e-tjänsten anhängiggör du ditt ärende snabbare än tidigare. Du kan också följa upp behandlingen av ditt ärende. 

Pilottjänster för arbetsgivare 

Arbetsgivaren kan via tjänsten lämna in en redogörelse enligt arbetarskyddsinspektörens uppmaning och anvisningar. Den skriftliga redogörelsen kan kompletteras med bilagor, till exempel dokument, fotografier och videomaterial.

På basis av redogörelsen bedömer arbetarskyddsinspektören om skyldigheterna uppfylls. Arbetsgivaren kan följa upp ärendets framskridande, och på begäran lämna in ytterligare uppgifter i ärendet. 

I pilotskedet är det inte möjligt att i e-tjänsten lämna in redogörelser enligt alla uppmaningar och anvisningar från arbetarskyddsinspektörer. Möjligheten gäller endast skyldigheterna i utvalda tillsynsprojekt. Informationen om huruvida ärendehanteringen är möjlig framgår av följebrevet till den inspektionsberättelse som sänts per e-post. 

I de projekt som valts till pilotskedet hänvisas man i första hand till e-tjänsten, men även det nuvarande förfaringssättet används fortfarande om kunden så önskar.

I tjänsten kan arbetsgivaren också göra en bedömning av hanteringen av arbetssäkerheten i samarbete med sina anställda. 

Pilottjänst för anställda 

De anställda har möjlighet att via tjänsten göra en begäran om tillsyn i arbetsintygsärenden. Om arbetsgivaren inte utfärdar ett arbetsintyg kan arbetstagaren göra en begäran om tillsyn i e-tjänsten. Vid behov kan arbetarskyddsinspektören ge arbetsgivaren en uppmaning att utfärda ett arbetsintyg. I e-tjänsten kan en anställd följa upp hur behandlingen av ärendet framskrider.

Tyosuojelu.fi > Pilotprojekt för e-tjänst (logga in på tjänsten)

Mer information:
Överinspektör Antti Ikonen, 0295 016 257, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland