Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Pilotprojektet för e-tjänsten pågår

Pilotprojektet för e-tjänsten pågår

Webbnyhet 14.3.2022

Ett pilotprojekt för arbetarskyddsmyndighetens digitala kundservice pågår. Det finns tre tjänster, varav två är riktade till arbetsgivare och en till arbetstagare. Arbetsgivaren kan via tjänsten sköta redogörelse enligt arbetarskyddsinspektörens uppmaning och anvisningar. I tjänsten kan man också bedöma hur man behärskar arbetssäkerheten på den egna arbetsplatsen. Arbetstagaren kan via tjänsten göra en begäran om övervakning av arbetsintyg.

Testingen av arbetarskyddsmyndighetens interaktiva digitala ärendetjänst pågår. I e-tjänsten kan du behandla ditt ärende snabbare än tidigare och det är inte nödvändigt att skicka papper per brevpost. Du kan också följa behandlingen av ditt ärende i realtid och ställa frågor.

Pilottjänster för arbetsgivare

Arbetsgivaren kan via tjänsten lämna in en redogörelse enligt arbetarskyddsinspektörens uppmaning och anvisningar. Den skriftliga redogörelsen kan kompletteras med bilagor, till exempel dokument, fotografier och videomaterial.

På basis av redogörelsen bedömer arbetarskyddsinspektören om skyldigheterna uppfylls. Arbetsgivaren kan följa upp ärendets framskridande, och på begäran lämna in ytterligare uppgifter i ärendet.

I pilotskedet är det inte möjligt att i e-tjänsten lämna in redogörelser enligt alla uppmaningar och anvisningar från arbetarskyddsinspektörer. Möjligheten gäller endast skyldigheterna i utvalda tillsynsprojekt. Informationen om huruvida ärendehanteringen är möjlig framgår av följebrevet till den inspektionsberättelse som sänts per e-post.

I de projekt som valts till pilotskedet hänvisas man i första hand till e-tjänsten, men även det nuvarande förfaringssättet används fortfarande om kunden så önskar.

I tjänsten kan arbetsgivaren också göra en bedömning av hanteringen av arbetssäkerheten i samarbete med sina anställda. Resultaten av bedömningen förmedlas inte vidare till arbetarskyddsmyndigheten, utan de förblir för arbetsgivarens eget bruk.

Begäran om tillsyn av arbetsintyg har snabbt blivit populär

De anställda har möjlighet att via tjänsten göra en begäran om tillsyn i arbetsintygsärenden. Detta innebär att om arbetsgivaren inte ger arbetstagaren ett arbetsintyg, kan arbetstagaren göra en tillsynsbegäran till arbetarskyddsmyndigheten i e-tjänsten. Vid behov ger arbetarskyddsinspektören arbetsgivaren en uppmaning att lämna arbetsintyget till den arbetstagare som bett om det.

I e-tjänsten kan en anställd följa upp hur behandlingen av ärendet framskrider. Från och med början av året har över hälften av kundkontakterna gällande arbetsintyg redan kommit via e-tjänsten.

E-tjänsten kan nås via webbtjänsten Tyosuojelu.fi. Användning av e-tjänsten kräver Suomi.fi-identifikation varvid dina basuppgifter inte måste matas in separat i tjänsten. För att uträtta ärenden för arbetsgivarens räkning krävs Suomi.fi-fullmakt

Bekanta dig med e-tjänsten:

Inloggning i e-tjänsten (Tyosuojelu.fi)
Information om stark autentisering i e-tjänsten (Suomi.fi)
Information om arbetsgivarens fullmakt att anmäla uppgifter om arbetarskyddet och ansöka om tillstånd (Suomi.fi)

Mer information:
Överinspektör Antti Ikonen, 0295 016 257, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland