Innehållspublicerare

null Radon på arbetsplatserna övervakas i Lojo

Radon på arbetsplatserna övervakas i Lojo

Pressmeddelande 6.9.2022 Södra Finland

I höst övervakar arbetarskyddsmyndigheten radon på arbetsplatserna i Lojo. Tillsynen riktas till arbetsplatser med verksamhet på marknivå eller i källarvåningen. Genom inspektionerna övervakas att radonmätningarna har utförts på arbetsplatsen och att de nödvändiga åtgärderna på basis av dessa mätningar har vidtagits.

Lojo har sedan december 2018 räknats som ett av de så kallade radonkommunerna där radonmätningar på arbetsplatserna är obligatoriska. Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som sprids från marken till inneluften och ökar risken för att insjukna i lungcancer.

Inspektionerna utförs av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Knappt hälften av arbetsplatserna hade utfört de radonmätningar som krävs

Få arbetsplatser har utfört de radonmätningar som krävs. Detta framgick av radonövervakningen som genomfördes 2019–2021 och i början av 2022.

I övervakningen inspekterades 1 693 arbetsplatser där radonmätningar ska göras. Av dessa arbetsplatser hade endast 708 utfört mätningarna (42 % av tillsynsobjekten). På 985 arbetsplatser gjordes inga mätningar (58 %). Övervakningen utfördes då i Forssa, Jokioinen, Högfors, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo och Sjundeå.

Arbetsplatser: radonmätningen bör påbörjas genast

Om radonmätningen på en arbetsplats i Lojo är ogjord, bör den påbörjas nu. Mätningen tar två månader. Anvisningar för mätningen finns på Strålsäkerhetscentralens webbplats Radon på arbetsplatser.

Radonmätningarna på arbetsplatsen gäller också flera arbetsplatser som är belägna någon annanstans än i de kommuner som nu granskas. Strålsäkerhetscentralens webbplats innehåller information om de fall där arbetsplatsen ska utreda radonhalten och i vilka kommuner arbetsplatsernas radonmätning är obligatorisk. Det är arbetsgivarens ansvar att utföra radonmätningar.

Radonmätningen kan till exempel beställas från Strålsäkerhetscentralen, som skickar mätningsburkar till arbetsplatsen.


Information om radon:

Mer information:

Petri Saukkoriipi, överinspektör, tfn 0295 016 603
Sirkku Lehtimäki, arbetarskyddsingenjör, tfn 0295 016 295
fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland