Innehållspublicerare

null Ramplanen för arbetarskyddstillsynen för åren 2020–2023 är färdig

Ramplanen för arbetarskyddstillsynen för åren 2020–2023 är färdig

18.9.2019

Ramplanen för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken 2020–2023 är färdig. I ramplanen definieras visionen för ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken samt de gemensamma linjedragningarna, de strategiska målen och effektmålen för åren 2020–2023.

Ramplanen grundas på identifierade trender och fenomen inom arbetslivet som kan påverkas genom metoder i arbetarskyddet. Trots att arbetslivet förändras utgör det traditionella fältet för arbetarskyddet – förebyggande av olyckor, yrkessjukdomar samt andra arbetsrelaterade skadliga effekter på hälsan – fortfarande en betydande del av verksamheten i arbetarskyddets ansvarsområden.

I ramplanen betonas viljan att förnya sig och utveckla verksamheten gradvis mot en verkningsfull och effektiv arbetarskyddsmyndighet med en rikstäckande verksamhet. “En kontrollerad förändring som utvecklas gradvis beskriver kanske bäst vad vi gör nu”, konstaterar tillsynsdirektör Arto Teronen på social- och hälsovårdsministeriet.

“Förändringar sker inte snabbt. Nästa år är tillsynen säkert mestadels likadan som under ramperioden som nu tar slut. Utvecklingsmål för verksamheten som finns i ramplanen börjar planeras och förverkligas. Utvecklingen preciseras under planeringens gång inom de tillgängliga resurserna. Utvecklingen av nuvarande och nya metoder inom tillsynen är också en viktig riktning i utvecklingen. Målet är också att skapa ett gemensamt planerings- och uppföljningssystem för verksamheten som underlättar samarbetet mellan ansvarsområdena”, berättar Arto Teronen.

Samtidigt med att ramplanen blir färdig har ansvarsområdena redan börjat konkretisera effektmålen till resultatmål. Detta görs genom att utifrån effektmålen definiera vilka de mest verkningsfulla åtgärderna är inom utveckling av tillsyn och verksamhet, med vars hjälp de uppsatta målen i ramplanen nås. Medan arbetet pågår kommer man att behandla målen både i den nationella delegationen för arbetarskydd och i de regionala arbetarskyddsnämnderna.

SHM:s meddelande

Ytterligare information:
Tillsynsdirektör Arto Teronen, SHM, tfn 0295 163 493, fornamn.efternamn@stm.fi