Tillbaka till föregående sida

Rapport om tillsynen av diskriminering i arbetslivet i södra Finland 2015

Rapport om tillsynen av diskriminering i arbetslivet i södra Finland 2015

14.4.2016 – Södra Finland

Rapporten om den kundinitierade tillsynen över diskriminering i arbetslivet 2015 är klar. De resultat som redogörs för här baserar sig på tillsynen som ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland har utövat. 

Plock ur rapporten:

  • Under 2015 tog ansvarsområdet för arbetarskyddet emot sammanlagt 288 anmälningar om misstänkta fall av diskriminering i arbetslivet.  Siffran steg med ca 50 jämfört med i fjol. Ökningen kan förklaras bl.a. med att diskrimineringslagen trädde i kraft och med att kännedomen om att det är arbetarskyddsmyndigheten som övervakar diskriminering ökade.
  • Upplevelser av diskriminering som baserar sig på hälsotillstånd (117 st.) är varje år den vanligaste orsaken till att man tar kontakt. Största delen av anmälningarna gäller fall där arbetsgivaren har avslutat anställningsförhållandet och arbetstagaren misstänker att detta har berott på sjukfrånvaron.
  • Till de näst vanligaste diskrimineringsgrunderna hör nationalitet, ursprung eller språk. Anmälningarna gäller vanligtvis för låg lön, osakliga arbetstider, anställningsvillkor som inte uppfyller miniminivån eller annat bemötande som upplevts som kränkande. 
  • Diskriminering upplevdes även på grund av att arbetstagaren hade lyft fram missförhållanden i arbetsförhållandena eller gjort anspråk på sina rättigheter på arbetsplatsen. Därefter hade arbetstagaren t.ex. sagts upp eller blivit permitterad eller så hade arbetstagaren fått en varning. Arbetarskyddsmyndigheten kontaktades också i fall där arbetstagaren hade anslutit sig till ett fackförbund eller kontaktat sitt eget fackförbund, och detta hade fått negativa följder på arbetsplatsen.
  • Kontakterna ledde till ca hundra inspektioner. I 33 % av dessa meddelades arbetsgivaren en anvisning på grund av diskriminering.
  • I sammanlagt 20 fall under året fanns det sannolika grunder att misstänka att rekvisiten för diskrimineringsbrott i arbetslivet uppfylldes och ärendet polisanmäldes för förundersökning.

Läs rapporten på finska här: Syrjinnän kiellon valvonta Etelä-Suomessa vuonna 2015. Rapporten innehåller en bilaga med domstolsbeslut i fall av diskrimineringsbrott i arbetslivet i södra Finland.

Närmare information om förbud mot diskriminering i arbetslivet på webbplatsen http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/jamstalldhet.


Närmare information:
Överinspektör Jenny Rintala
tfn 0295 016 345,
fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland