Innehållspresentatör

null Rapporten om arbetarskyddstillsynen: Stora variationer i arbetarskyddsnivån på arbetsplatserna

Rapporten om arbetarskyddstillsynen: Stora variationer i arbetarskyddsnivån på arbetsplatserna

2.5.2017 – Södra Finland

Det förekommer stora skillnader i fråga om hur arbetarskyddsfrågorna hanteras på arbetsplatserna. En del sköter arbetarskyddet väl vilket syns i säkerhetsledningen och arbetsförhållandena. Vissa däremot visar betydande brister: man kan inte identifiera riskerna och samarbetet i arbetarskyddsärendena fungerar inte. På små arbetsplatser uppträder mera problem och okunskap.

Det här framgår av arbetarskyddsmyndighetens färska rapport Arbetarskyddstillsynen i Södra Finland 2016. Rapporten skildrar verksamheten som ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland bedriver och dess observationer. Ansvarsområdet genomförde i fjol cirka 10 000 arbetarskyddsinspektioner och nästan 2 000 inspektioner gällande beställarens ansvar.

Satsning på välbefinnandet i arbetet, men hanteringen av belastning haltar

I fjol övervakade arbetarskyddsmyndigheten den psykosociala belastningen tydligt mera än tidigare, nästan i samband med alla arbetarskyddsinspektioner. I tillsynen fastställdes att många arbetsplatser satsar på välbefinnandet i arbetet. Ofta inser arbetsplatserna ändå inte att de psykosociala belastningsfaktorerna ska hanteras lika systematiskt som den fysiska säkerheten i arbetet. Uppföljning av arbetstiden är en metod för hantering, men kraven i arbetstidsbokföringen upplevdes som föråldrade på arbetsplatserna.

I värsta fall kan skadlig belastning leda till långa sjukledigheter, till och med arbetsoförmåga. Därför är en systematisk hantering av belastningen viktig.

Arbetsgivarna kan bättre än tidigare kräva tjänster av företagshälsovården

I tillsynen konstaterades att arbetsgivarna bättre än tidigare kan begära företagshälsovårdens synpunkter på hur arbetet och arbetsförhållandena inverkar på arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet samt förslag på ågärder. Detta ingår i företagshälsovårdens lagstadgade uppgifter och det är arbetsgivarens skyldighet att säkerställa att det fullföljs.

Observationer inom olika områden i rapporten

I rapporten skildras tillsynsobservationer inom olika områden. Tillsynen inriktades på områden inom vilka de mest betydande riskerna i anslutning till säkerheten och hälsan i arbetet uppträder, bl.a. handeln, transportbranschen, hotell- och restaurangbranschen, sjöfart och stuveri, byggbranschen, social- och hälsovårdssektorn och industrin.

Inom tjänstemannaområdet övervakades bl.a. finansieringsbranschen, arbetsgivar- och arbetstagarförbunden, veterinästationer och inom den offentliga sektorn Folkpensionsanstaltens filialer och rättsväsendet. Inom expert- och kontorsarbetet hör riskerna ofta ihop med psykosocial belastning.

Öppna rapporten här Arbetarskyddstillsynen i Södra Finland 2016. Rapporten publiceras på finska och i början av den ingår en sammanfattning på svenska.

 

Mera information:
Direktör Kaarina Myyri-Partanen
tfn 0295 016 314, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen
tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland

http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/forsta-sidan  

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och tryggt sätt. På verksamhetsområdet arbetar ca. 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.