Innehållspublicerare

null Rikligt med brister i fråga om anställning av utstationerade arbetstagare och arbetstider

Rikligt med brister i fråga om anställning av utstationerade arbetstagare och arbetstider

Pressmeddelande 23.1.2018 Sydvästra Finland

Anmälningsskyldigheten för företag som utstationerar arbetstagare i Finland trädde i kraft i början av september 2017 och fram till årsskiftet hade arbetarskyddsmyndigheten tagit emot över 3000 anmälningar. Knappt en femtedel av anmälningarna var gällde sydvästra Finland och knappt hälften södra Finland.

Med utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som vanligtvis arbetar i en annan stat än Finland och vars arbetsgivare är etablerad i en annan stat och där bedriver betydande verksamhet (utstationerande företag) samt för den tid som anställningsförhållandet varar stationerar arbetstagaren tillfälligt för en begränsad tid för arbete i Finland.

I sydvästra Finland förrättades i slutet av 2017 knappt 40 arbetarskyddsinspektioner utgående från anmälningar av utstationerande företag. Tillsynen inriktades på företag som utstationerar arbetstagare i Finland och delvis på företag som anlitar utstationerade arbetstagare. Genom projektet sökte man nya verksamhetsmetoder för att utgående från anmälningar övervaka utstationerande företag.

Rikligt med brister i fråga om anställning av utstationerade arbetstagare och arbetstidshanteringen

Brister som gällde anställningen fastställdes i drygt 30 procent av inspektionerna. När försummelser i anknytning till ersättande av övertid räknas in, överstiger antalet brister i fråga om anställning 30 procent. I samband med 35 procent av inspektionerna fastställdes brister i anslutning till arbetstidsbokföringen, ordinarie arbetstider och utjämningen av arbetstiden samt vilotider.

I drygt 10 procent av inspektionerna konstaterades att anmälningsuppgifterna var bristfälliga och i fem procent hade man inte utsett en företrädare i Finland. Samma gällde framläggande av uppgifter. När det gäller försummelser i anslutning till utseende av företrädare och framläggande av uppgifter har en prövningsprocess för påförande av försummelseavgift inletts. 

”Arbetarskyddsmyndigheten kan påföra ett utstationerande företag en försummelseavgift, om företaget inte lämnar en anmälan om utstationeringen, inte utser en företrädare i Finland eller håller de uppgifter som föreskrivs i lagen om utstationerade arbetstagare framlagda under den tid som utstationeringen varar”, säger jurist Anu Ikonen vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

”Tillsynen kommer utgående från inspektionsobservationerna särskilt att inriktas på iakttagande av de skyldigheter som ligger till grund för försummelseavgifterna. Tillsynen över minimivillkoren i anställningsförhållandet är fortsättningsvis befogad till följd av det stora antalet fastställda försummelser av dem”, säger Ikonen.

I rådgivningen för utstationerande företag har särskilt frågan om utländska företag alltid ska lämna en anmälan lyfts fram. ”Om det är fråga t.ex. om en företagare med företagsnamn, en privat näringsidkare, som arbetar ensam och som inte har anställda arbetstagare, finns det med stöd av lagen om utstationerade arbetstagare inte anledning att göra en anmälan” säger Ikonen. ”Huvudentreprenörerna och de som i huvudsak låter utföra arbete kan inte kräva en anmälan endast utgående från att det är fråga om en utländsk aktör, utan motiveringen måste vara ett utstationeringsläge i enlighet med lagen om utstationerade arbetstagare” fortsätter Ikonen.

Mera information:
jurist Anu Ikonen, tfn 0295 018 143,
anu.ikonen@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Se Tyosuojelu.fi > Utstationerad arbetstagare