Innehållspresentatör

null Riktig klädsel skyddar den som arbetar i kyla

Riktig klädsel skyddar den som arbetar i kyla

15.1.2016

Under vintern besväras många arbetstagare av kylan och blåsten som gör kylan ännu snålare. Mest exponeras arbetstagare för kyla vid arbete utomhus inom byggbranschen och lant-och skogsbruk. Också till exempel inom transportbranschen, livsmedelsindustrin, metallindustrin och i arbete i anslutning till packning och stuveri samt vid lagerarbete exponeras arbetstagare för kyla. 

Med exponering för kyla avses arbete som utförs i temperaturer under +10 °C. Men det är inte enbart temperaturensom är avgörande. Snålblåst kan öka kylan betydligt.

”När det är vindstilla känns kylan inte nödvändigtvis som särskilt obehaglig på huden. Å andra sidan kan redan lindrigare köld kombinerad med hård blåst innebära exponering för förfrysning", berättar överinspektör Jukka Polari på ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.  

Vid fysisk belastning medför kraftig exponering för köld vanligtvis andningssymtom och försvårar andningen. Köld kan leda till förfrysning och belasta hjärt- och blodcirkulationsorganen med ödesdigra följder. Tung snöröjning när det har snöat rikligt till exempel har konstaterats stå i relation till antalet ökade dödsfall på grund av hjärtat. Det verkar som om särskilt led- och muskelbesvär utvecklas mera vid köldexponering som fortgått i många år än i samband med motsvarande arbete som utförs i värme. Kylans nackdelar framhävs vid tungt arbete: kraftig exponering för kyla i arbetet försvagar musklernas funktionsförmåga.  

Det är viktigt att skydda huvudet

Det är möjligt att hantera olägenheterna i anslutning till kyla genom att påverka den tid man exponeras för kölden. Arbetsprocessen ska planeras och kylans inverkningar på användningen av arbetsredskap och maskiner ska beaktas.   

För arbetstagarens del är en tillräcklig och ändamålsenlig klädsel enligt principen om klädsel i många lager den viktigaste skyddsmetoden mot kölden.

”Mot huden ska man ha ett varmt  lager som låter svetten tränga igenom. Bland materialen har ylle konstaterats vara bra liksom också så kallade  tekniska underställ avsedda att användas vid motion. Det lönar sig inte att använda underställ av bomull, eftersom bomullsmaterialet blir kallt och känns obehagligt när det blir vått. Allra ytterst används vind- och vattentät klädsel. Polari föreslår att man mellan dessa lager tar på sig mellanlager allt enligt behov.

”Det är synnerligen viktigt att skydda huvudet, eftersom rentav 80 procent av den värme som kroppen kan producera kan försvinna via huvudet i hård kyla. Det lönar sig också att fästa uppmärksamhet vid de yttersta kroppsdelarna, som till exempel fingrar och tår", påminner Polari.

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren reda ut och bedöma vilka hälsorisker temperaturförhållandena på arbetsplatsen innebär. Skadliga faktorer orsakade av kyla eller drag som framgår av bedömningen ska avhjälpas om det är möjligt. Om det av någon orsak inte är möjligt att avhjälpa dessa, ska arbetsgivaren bedöma vilken betydelse olägenheterna har för arbetstagarens hälsa. I bedömningen kan företagshälsovården anlitas. Arbetarskyddsmyndigheten övervakar som en del av inspektionsverksamheten att de skadliga faktorerna som kylan orsakar för arbetet har bedömts.

Närmare information:
RFV i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet, arbetsmiljöjouren tfn 0295 016 000
RFV i Västra och Inre Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: jouren för arbetsförhållanden, växel  0295 018 450
RFV i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet: jouren för arbetsförhållanden, växel 0295 016 800
RFV i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet:  arbetsmiljöjouren, växel  0295 016 800
RFV i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet:  jouren för arbetsförhållanden, växel 0295 017 500 (växel)

Länkar:
På Tyosuojelu.fi: Temperaturförhållanden
Arbetshälsoinstitutets faktablad Arbete i kyla (pdf)
Arbetshälsoinstitutet: Skyddsklädsel vid kyla (på finska)