Innehållspublicerare

null Säkerhetsrisker på grund av elavbrott på arbetsplatsen ska bedömas i god tid

Säkerhetsrisker på grund av elavbrott på arbetsplatsen ska bedömas i god tid

17.1.2023

Vid en eventuell elbrist kan elektriciteten brytas på arbetsplatserna. Arbetarskyddsmyndigheten påminner om att arbetsgivaren ska bedöma arbetssäkerhetsriskerna vid elavbrott på förhand.  De åtgärder som vidtas utifrån bedömningen ska vara tillräckligt omfattande och systematiska.

”Det är viktigt att man i tillräckligt stor utsträckning bedömer hur elavbrotten påverkar arbetet. Man bör bland annat beakta faktorer som gäller arbetsplatsens konstruktion och förhållanden, arbetsuppgifter och arbetsställen samt räddningsinsatser och första hjälpen”, betonar inspektör Pia Anttonen.

Den mest uppenbara faktorn som ska bedömas är belysningen och dess tillräcklighet, men man ska också beakta att ventilationen inte fungerar och andra faktorer i anslutning till byggnaden. En väsentlig del är också funktionen av dörrar, portar och hissar.

Kontrollerad nedstängning av produktionen

”I många arbeten är maskiner och arbetsutrustning som är beroende av el en väsentlig del av produktionen och ett elavbrott förhindrar att arbetet fortsätter. I dessa situationer måste nedstängningen av produktionen vara kontrollerad. Man måste säkerställa att det inte uppstår farliga situationer då elen återställs. Om arbetsuppgiften i sig inte förutsätter användning av arbetsutrustning, men arbetsutrustningen används för att trygga säkerheten, ska man bedöma om det är möjligt att fortsätta arbetet”, berättar Pia Anttonen.

Där är särskilt viktigt att bedöma eventuella nödsituationer under undantagsförhållandet. Man ska utse räddningspersonal och personal för första hjälpen, säkerställa utrustningens tillräcklighet och skick och personalen ska få tillräckliga anvisningar. Det är också skäl att bedöma om anvisningarna ska ges i skriftlig form. Man ska också säkerställa samarbetet och den interna informationsförmedlingen på den gemensamma arbetsplatsen.

Belysning och styrning samt tillgänglighet av nödutrymningsvägar är ett grundläggande krav, men på många arbetsplatser är det skäl att säkerställa att även dessa saker är i skick.

Arbetsgivaren ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen

”Arbetsgivaren ansvarar för arbetarskyddsverksamheten på arbetsplatsen. Som verktyg används den utredning och bedömning av risker som arbetarskyddslagen förutsätter. Utredningen ska utöver arbetsplatsens dagliga funktioner även innehålla en bedömning av nöd- och exceptionella situationer”, säger inspektör Pia Anttonen.

Utifrån utredningen och bedömningen av riskerna ska man förbereda sig på förutsägbara undantagsförhållanden. Det är möjligt att fortsätta arbetet under elavbrottet om omständigheterna tillåter det. Det kan till exempel vara möjligt att utföra service-, rengörings- och motsvarande arbeten även om det egentliga arbetet avbryts.

Information om arbetarskyddsledning på arbetsplatsen finns på webbtjänsten Tyosuojelu.fi

Mer information:
Inspektör Pia Anttonen, pia.anttonen@avi.fi, 0295 018 136
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket