Innehållspresentatör

null Samma arbetsvillkor gäller sommarjobbare

Samma arbetsvillkor gäller sommarjobbare

18.4.2019

Det börjar bli dags att ingå avtal om sommarjobb igen. I detta sammanhang är det bra att komma ihåg att sommarjobbare berörs av samma arbetsvillkor som andra anställda. Arbetarskyddsmyndigheten har utfört inspektioner under tidigare somrar, och under dessa inspektioner har det framkommit brister av många olika slag. T.ex. har det gjorts ensidiga förändringar i arbetsschemat så att överenskomna arbetsturer ställts in då vädret är kallare och arbetstagaren har tvingats göra överlånga arbetsskift i sommarhettan. Det har också förekommit brister i arbetsgivarens introduktion i arbetet och i förebyggandet av risken för våld. Det hör till arbetsgivarens ansvar att bedöma risker i arbetet. På basis av vad som framkommit i arbetarskyddsmyndighetens inspektioner har riskbedömningen många gånger skötts på ett bristfälligt sätt.

Arbetarskyddsmyndigheten påminner alla om att arbetsgivaren ska ta särskilt ansvar över den unga arbetstagarens introduktion till arbetet. Arbetsgivaren har också ansvaret för att övervaka den unga arbetstagaren. Unga arbetstagare ska få en grundlig introduktion till sina arbetsuppgifter och praxis på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna ska också vara lämpliga för den unga arbetstagarens prestationsförmåga. Unga arbetstagare får utföra arbete som inte kräver större ansträngning eller ansvar än vad som är skäligt. Unga arbetstagare måste alltid få en tillräcklig viloperiod mellan arbetsskiften, minst 12 timmar i dygnet.

Farligt arbete som utförs av unga ska anmälas

Farligt arbete som utförs av personer under 18 år ska anmälas till arbetarskyddsmyndigheten. Det är arbetsgivaren eller läroinrättningen tillsammans med arbetsgivaren som har ansvaret för att göra anmälan. Arbetstagaren har rätt att få ett arbetsintyg på begäran efter att anställningsförhållandet har tagit slut. Med hjälp av arbetsintyget kan arbetstagaren påvisa sin arbetserfarenhet för en ny arbetsgivare. Det går att ladda ner formulär för arbetsavtal, löneuträkning och arbetsintyg på arbetarskyddsmyndighetens webbtjänst på adressen Tyosuojelu.fi.

Arbetsgivaren ska utreda och eliminera riskfaktorer i arbetet i mån av möjlighet. Det finns vissa särskilda bestämmelser som gäller unga arbetstagare under 18 år. Vissa arbeten anses vara så farliga eller skadliga att de har begränsats för unga arbetstagare. En exempelförteckning över lätta arbeten som lämpar sig för unga finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Som farligt arbete för unga betraktas arbete där den unga arbetstagaren själv eller andra personer kan utsättas för särskild risk för olycksfall eller förlust av hälsan på grund av arbetet. Utförandet av sådant arbete är tillåtet endast i sådana fall där man sett till att säkerheten på arbetsplatsen är tillräcklig och det har gjorts en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten. Social- och hälsovårdsministeriet har en exempelförteckning över farliga arbeten som ska anmälas för personer som är 16–17 år gamla och arbeten som inte får utföras av personer under 16 år.

Dessutom har det fastställts särskilt skadliga arbeten som personer under 18 år inte får utföra alls. Nattarbete är förbjudet för personer under 18 år.

Ytterligare information:

Arbetarskyddsmyndighetens riksomfattande telefonrådgivning håller öppet på numret 0295 016 620 från måndag till fredag kl. 9.00–15.00.

Länkar:

Tyosuojelu.fi > Ung arbetstagare

Arbetsplatsmeddelande: Arbetarskydd och arbetsvillkor gäller också för sommarjobb

Arbetsplatsmeddelande: Arbete som är farligt för unga arbetstagare ska anmälas