Innehållspresentatör

null Sexuella trakasserier kommer sällan till arbetarskyddsmyndighetens kännedom

Sexuella trakasserier kommer sällan till arbetarskyddsmyndighetens kännedom

1.11.2017

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen kommer sällan till arbetarskyddsmyndighetens kännedom och tillsyn. Arbetarskyddsmyndigheten (RFV) kontaktas tämligen sällan i frågan, och även i samband med arbetsplatsinspektioner tas ämnet endast sällan upp. Det finns inte exakt statistik att tillgå, eftersom tillsynsobservationerna om sexuella trakasserier inte statikförs särskilt utan tillsammans med andra trakasserier. När det gäller sexuella trakasserier är det vanligtvis fråga om att arbetstagaren upplever att arbetsgivaren trakasserar sexuellt. Av kontakterna till oss är det endastett fåtal som årligen blir föremål för tillsyn. Ofta vill den som kontaktar oss inte att myndigheten vidtar åtgärder i ärendet.

Arbetarskyddsmyndighetens tröskel för att inleda tillsyn när en arbetstagare upplever sig utsättas för sexuella trakasserier är låg. Vanligtvis överskrids tröskeln i trakasserifall om trakasserierna eller det osakliga bemötande kan äventyra hälsan. Det här förutsätter vanligtvis att trakasserierna fortgår eller upprepas, men när det gäller sexuella trakasserier är tillsynströskeln lägre. Om det är arbetsgivarens företrädare som gör sig skyldig till trakasserierna kan även en enskild handling uppfylla kännetecknen på trakasserier som äventyrar hälsan.

Arbetsgivaren är skyldig att ingripa omedelbart i alla fall av sexuella trakasserier, liksom även i andra former av trakasserier. Arbetsgivaren blir skyldig att handla när han eller hon får kännedom om trakasserierna. Utgångspunkten är att ärendet ska avgöras på arbetsplatsen. Om det inte är möjligt kan arbetarskyddsmyndigheten förplikta arbetsgivaren att vidta åtgärder för att lösa frågan.

Det lönar sig emellertid att minnas att alla gärningar som enligt jämställdhetslagen är trakasserier inte nödvändigtvis är det ur arbetarskyddslagens perspektiv. Tillsynen av jämställdhetslagen övervakas inte av arbetarskyddsmyndigheten utan av jämställdhetsombudsmannen.

Så här övervakar arbetarskyddsmyndigheten fall av sexuella trakasserier

Fall av trakasserier övervakas både genom att man tar kontakt med arbetarskyddsmyndigheten och på myndighetens initiativ i samband med arbetsplatsinspektioner. Fall av sexuella trakasserier behandlas på samma sätt som andra trakasserier. Om tillsynströskeln överskrids begär vi att arbetstagaren ger sitt skriftliga samtycke till att vi kan behandla ärendet så att arbetstagarens namn framgår. Därefter skickar vi en begäran om utredning till arbetsgivaren. När arbetstagaren har fått se arbetsgivarens förklaring får arbetstagaren lämna en egen utredning i ärendet. Utgående från de skriftliga utredningarna upprättar inspektören en inspektionsberättelse i vilken arbetsgivaren vid behov meddelas förpliktelser för att ärendet ska kunna lösas. Om det finns anledning att misstänka arbetsbrott, polisanmäls ärendet för förundersökning.

Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning på nummer 0295 016 620 ger råd utan att den som ringer behöver uppge sitt namn. Kontakterna är förtroliga, och utan skriftligt samtycke kan arbetarskyddsinspektören inte tala om saken med arbetsgivaren. Enligt övervägande kan arbetarskyddsmyndigheten på myndighetens initiativ inrikta sin tillsyn på en bestämd arbetsplats, även om arbetstagaren inte vill att hans eller hennes fall ska behandlas.

På arbetsplatsinspektionerna kan anonyma förfrågningar om arbetsförhållandena användas som stöd för observationerna. Förfrågan skickas till arbetsplatserna innan arbetsplatsinspektionen äger rum. En av frågorna gäller trakasserier. Sexuella trakasserier nämns inte särskilt. Om svaren visar att det förekommer trakasserier på arbetsplatsen tas frågan upp bland annat upp ur perspektivet hur arbetsgivaren förebygger trakasserier på arbetsplatsen och hur fall av trakasserier hanteras.

Trakasserier framhävdes inte i tillsynen av biografbranschen

I och med kampanjen #MeToo har sexuella trakasserier särskilt varit ett aktuellt ämne inom filmindustrin. Branschen omfattas i år av arbetarskyddstillsynen. Arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverket i Södra Finland har systematiskt inspekterat aktörer inom filmens hela livscykel. I dessa fall framhävdes sexuella trakasserier inte annat än på ett allmänt plan. På många arbetsplatser ville man gärna diskutera ämnet, men frågan framhävdes inte särskilt i den förfrågan som skickas till arbetstagarna.

”Det bevisar definitivt inte att att det inte förekommer trakasserier. Biografbranschen kännetecknas av korta anställningsförhållanden och varierande arbetsgemenskaper, så vi når inte närmelsevis alla arbetstagare med vår förfrågan. Dessutom övervakar arbetarskyddsmyndigheten endast arbetsgivare, så de som arbetar som freeelance omfattas inte av tillsynen”, säger arbetarskyddsjurist Aki Eriksson vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Mera information:
Arbetarskyddsjurist Aki Eriksson, tfn 029 5016 254, fornamn.efternamn@rfv.fi

Mera information om arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning på webbplatsen http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/om-oss/arendenhantering/telefonradgivning

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 0295 016 021,fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi