alt alt

Om oss

Innehållspublicerare

null Ska en bedömning av faror göras på samma sätt på alla arbetsplatser?

Ska en bedömning av faror göras på samma sätt på alla arbetsplatser?

Farobedömning

Nej, eftersom det praktiska genomförandet och förfarandena i fråga om utredningen och bedömningen av faror bestäms enligt bransch, arbetet som ska utföras och arbetsplatsens storlek samt andra särdrag. Arbetsgivaren kan välja en metod för arbetarskyddsbehoven som lämpar sig bäst för arbetsplatsen. I syfte att förebygga faror som anknyter till vissa arbeten har särskilda föreskrifter upprättats, och dessa ska iakttas av arbetsgivaren (till exempel byggande och hantering av farliga ämnen).

5.10.2018