Innehållspublicerare

null Slutsats av arbetarskyddstillsynen som omfattar hela EU: Brister i säker användning av tillståndspliktiga kemikalier

Slutsats av arbetarskyddstillsynen som omfattar hela EU: Brister i säker användning av tillståndspliktiga kemikalier

Pressmeddelande 14.3.2023

Under ledning av Europeiska kemikaliemyndigheten har man genomfört ett tillsynsprojekt som omfattar hela EU-området. Under projektet övervakades användningen av kemikalier som kräver tillstånd på arbetsplatser. Utifrån projektets resultat upptäcktes brister i iakttagandet av bestämmelserna om säker användning av kemikalier i fyra fall av tio.

Enligt tillsynsresultaten var kemikaliernas användningsändamål inte förenligt med tillståndet i en fjärdedel av de inspekterade situationerna eller så följdes inte alla tillståndsbestämmelser om förhållanden vid säker användning. I var femte av de granskade situationerna hade användaren inte anmält användningen av en tillståndspliktig kemikalie till EU:s kemikaliemyndighet.

"Endast tre av hundra kontrollerade användningssituationer för kemikalier var dock sådana där den tillståndspliktiga kemikalien användes helt utan gällande tillstånd", säger överinspektör Jarmo Osmo vid regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet.

Resultaten kan delvis hänföra sig till att tillståndsförfarandet och användningen i enlighet med tillståndsvillkoren är relativt nya uppgifter för parterna. Enligt projektrapporten skulle det också vara till hjälp om EU:s kemikaliemyndighet skulle sammanställa anvisningarna för ärendet bättre.

I samband med inspektionerna gav tillsynsmyndigheterna vid behov anvisningar om hur skyldigheterna ska uppfyllas. De vanligaste åtgärderna var skriftlig styrning och administrativa bestämmelser.

Uppgifter förmedlas inte till användarna

I en tredjedel av de granskade fallen observerades att uppgifter om de säkerhetskrav gällande användningen av kemikalier som ingår i tillståndsbeslutet inte hade nått dem som använder kemikalierna. "Detta syntes särskilt som bristande säkerhetsdatablad för kemikalierna. Säkerhetsdatabladet är dock den viktigaste informationskanalen från leverantören till användaren av kemikalien, så bristerna syns tydligt som bristfällig information hos användarna", konstaterar överinspektör Jarmo Osmo.

Bättre kemikaliesäkerhet

I projektets slutrapport ges rekommendationer som syftar till att förbättra kemikaliesäkerheten hos flera olika aktörer. Kemikalieleverantörerna uppmanas att förbättra kvaliteten på och omfattningen av uppgifterna i säkerhetsdatabladet. Det är också viktigt att snabbt uppdatera och publicera säkerhetsdatabladen på medlemsstaternas nationella språk.

Dessutom ska kemikalieanvändarna säkerställa att de använder det tillståndspliktiga ämnet för de användningsändamål som anges i tillståndet och i enlighet med de verksamhetsförhållanden och riskhanteringsåtgärder som fastställts i tillståndsbeslutet. "Användarna ska också komma ihåg att göra en anmälan till EU:s kemikaliemyndighet om användningen och upphörande av användningen gällande en tillståndspliktig kemikalie", betonar överinspektör Jarmo Osmo.

Tillsynssamarbete

I Finland genomfördes tillsynsprojektet under ledning av Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES). I projektet deltog regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet samt NTM-centralernas ansvarsområde för miljö. I det gemensamma tillsynsprojektet övervakades användningen av kemikalier som enligt REACH-förordningen är tillståndspliktiga på arbetsplatser.

REACH-förordningen är Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, tillståndsförfaranden och begränsningar i fråga om kemikalier.

Läs mer om arbetarskyddslagstiftningen och REACH-förordningen på webbtjänsten Tyosuojelu.fi.

Mer information:

Överinspektör Jarmo Osmo, 295 018 707, fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket, ansvarsområdet för arbetarskyddet