Innehållspublicerare

null Stora byggföretag sköter i allmänhet beställaransvaret väl, många brister inom underleverantörskedjorna

Stora byggföretag sköter i allmänhet beställaransvaret väl, många brister inom underleverantörskedjorna

20.5.2020

I tillsynen över beställaransvar upptäcktes under 2019 allt fler underbetalda och allt mer underprissättning. Många stora huvudentreprenörer inom byggbranschen skötte emellertid beställaransvaret till och med bättre än vad lagen kräver.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över beställaransvar i hela Finland. Under 2019 övervakade det hur beställarens utredningsskyldighet fullgjorts genom sammanlagt cirka 1 600 inspektioner. Inspektionerna riktades mot byggnadsbranschen, servicebranschen, industrin, transportbranschen, samkommuner och primärproduktion. Dessutom övervakades ett litet antal utländska beställare. Flest inspektioner genomfördes i byggnadsbranschen. 

Sammanlagt var cirka 6 000 avtalspartner, med vilka beställare hade ingått avtal om underentreprenad eller hyrd arbetskraft, var föremål för inspektionerna. 

Sammanlagt gavs cirka 2 500 anvisningar. Vid cirka 100 inspektioner började man pröva påförande av försummelseavgift. Prövningen av försummelseavgift började oftast i fråga om utländska beställare och beställare i byggnadsbranschen. Utredningarna pågår fortfarande, och det slutliga antalet försummelseavgifter blir klart senare.

Vid tillsynen över beställaransvar upptäcktes fler fall som gäller underbetalning och underprissättning än förra året.

Bäst kännedom om beställaransvarslagen i byggnadsbranschen

Vid tillsynen observerades att beställare inom byggnadsbranschen kände till beställaransvarslagen bättre än beställare i andra branscher. Vid inspektioner i byggnadsbranschen fanns flest beställare som följt beställaransvarslagen. I synnerhet stora huvudentreprenörer hade på sina byggplatser procedurer som till och med var striktare än minimikraven i beställaransvarslagen. Däremot förekom det inom underleverantörskedjorna brister i att iaktta minimikraven i lagen. 

”Inom underleverantörskedjorna ansvarar respektive beställare för att utredningsskyldigheten fullgörs när det gäller deras egna underleverantörer och avtalspartner som tillhandahåller hyrd arbetskraft”, säger överinspektör Mikko Vanninen vid ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Myndighetssamarbete och rätt att få information utnyttjades mer

Under 2019 utnyttjades information som fås av andra myndigheter i allt större utsträckning vid tillsynen över beställaransvar. Uppgifter om entreprenader och arbetstagare inom byggnadsarbete samt fullgöranderapporter från Enheten för utredning av grå ekonomi, som arbetarskyddsmyndigheten får av Skatteförvaltningen på begäran, används i särskilt mycket. För tillsynen över beställaransvar begärdes sammanlagt närmare 18 000 fullgöranderapporter under 2019. Inspektionsbesök gjordes också tillsammans med Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen samt andra myndigheter. 

Bättre rättigheter att få information har möjliggjort riktad tillsyn allt mer exakt mot sådana underleverantörsavtal och avtal gällande hyrd arbetskraft, där det företag som utför arbetet har brister i fullgörandet av sina lagstadgade skyldigheter. Dessutom har arbetarskyddsmyndigheten från början av år 2020 fått information i realtid från det nationella inkomstregistret.

Ytterligare information:
Överinspektör Mikko Vanninen
tfn 0295 016 381 
fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Syftet med lagen om beställarens ansvar är att främja lika konkurrens mellan företag samt iakttagande av anställningsvillkor. Lagen ger dem som beställer arbete möjlighet att försäkra sig om att underleverantörer och avtalspartner som erbjuder hyrd arbetskraft uppfyller sina lagstadgade skyldigheter bland annat när det gäller betalning av skatter och pensionsförsäkringar för anställda. Utredningsskyldigheten uppfylls genom att skaffa lagenliga intyg innan ett avtal ingås.