Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Största delen av beställarna strävade efter bättre efterlevnad av beställaransvarslagen – drygt en fjärdedel lyckades

Största delen av beställarna strävade efter bättre efterlevnad av beställaransvarslagen – drygt en fjärdedel lyckades

Pressmeddelande 19.10.2022

Vid uppföljningsgranskningarna observerades att 135 beställare hade vidtagit korrigerande åtgärder, men endast 57 beställare hade följt utredningsskyldigheten korrekt. De uppföljningsinspektioner som genomfördes i början av 2022 riktades mot beställare inom transport-, byggnads-, städ- och industribranschen. Alla 234 granskade beställare hade vid en tidigare granskning fått allmän rådgivning om beställaransvarslagen samt senare i inspektionsberättelsen skyldigheter att iaktta utredningsskyldigheten.

Enligt beställaransvarslagen ska beställaren innan ett underleverantörs- eller hyresavtal ingås skaffa ide intyg och utredningar som specificeras i lagen. Vid uppföljningsinspektionerna övervakades hur beställarna har iakttagit utredningsskyldigheten enligt beställaransvarslagen i de avtal som beställaren hade ingått efter den föregående inspektionen. Syftet med uppföljningsinspektionerna var också att samla in information om vilka saker som beställarnas korrigerande åtgärder, dvs. ändringar, gällde. I projektrapporten klassificerades dessa som åtgärder med inriktning på datatekniska system, anvisningar, personal och modelldokument. Utöver dessa klassificerades de iakttagelser om verksamhetsmodeller som överskrider miniminivån i beställaransvarslagen separat, likaså observationer om att beställaren inte har gjort några ändringar.

Av de granskade beställarna berättade 135 (69 procent) att de har genomfört ändringar utifrån anvisningarna. Mest hade ändringar gjorts i de datasystem som beställaren använde (74 st.). Många hade utarbetat eller uppdaterat sina interna anvisningar (49 st.) eller utbildat sin personal (42 st.). Vid inspektionerna konstaterades att 30 beställares förfaringssätt överskrider miniminivån i beställaransvarslagen.

Trots det stora antalet ändringsåtgärder hade endast 57 beställare (28 procent) följt beställaransvarslagen korrekt och nästan alla av dem hade genomfört ändringar. I de inspektioner som nu utfördes fick 150 beställare anvisningar. Av dessa fick 131 beställare samma anvisningar som tidigare. Av de beställare som fått anvisningar hade vart tredje företag inte gjort några ändringar i sina verksamhetssätt.

Observationerna vid inspektionerna visar att en stor del av beställarna vill göra rätt och följa utredningsskyldigheten, men att de ändringar som gjorts inte alltid korrigerar situationen tillräckligt på en gång. Utifrån observationerna vid inspektionerna inom projektet finns det ett klart behov av uppföljningsinspektioner, så sådana kommer att utföras också 2023.

Mer information
Överinspektör Mira Nousiainen, 029 501 6320, fornamn.efternamn@rfv.fi.
Ansvarsområdet för arbetarskydd, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Twitter: @tilaajavastuu
Tyosuojelu.fi - Beställaransvar