Innehållspublicerare

null Temporär ändring av utlänningslagen möjliggör säsongsarbete för asylsökande

Temporär ändring av utlänningslagen möjliggör säsongsarbete för asylsökande

6.7.2020

Genom en temporär ändring av utlänningslagen är det möjligt för en person som sökt internationellt skydd att genast arbeta inom primärproduktion utan uppehållstillstånd.

Arbetet för en asylsökande har enligt utlänningslagen kunnat börja först efter tre eller sex månaders vistelse i Finland. Lagändringen ger möjlighet att avvika från dessa karenstider.

Ändringen gäller asylsökande som har en anhängig asylansökan när lagen träder i kraft. Lagändringen gäller inte personer som gör en ny asylansökan efter att lagen trätt i kraft. Lagändringen möjliggör inte arbete för asylsökande vars rätt att arbeta redan har upphört när lagen träder i kraft.

Den temporära ändringen gäller endast arbete inom jord- och skogsbruk, trädgård och fiskenäring. Man förutsätter inte särskilt att arbetsuppgifterna är akuta eller kritiska för försörjningsberedskapen. Avsikten är att öka arbetskraften speciellt i branscher inom primärproduktion, där behovet av säsongsbetonat arbete är speciellt stort.

Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera rätten att arbeta

Asylsökanden kan fortsätta sitt arbete trots ett verkställbart beslut om avlägsnande ur landet så länge hen får mottagningstjänster.

Både asylsökanden och arbetsgivaren ansvarar för att påvisa rätten att arbeta. Vid sina inspektioner övervakar arbetarskyddsmyndigheten arbetsgivarens skyldighet att kontrollera en utländsk arbetstagares rätt att arbeta.

Asylsökanden får besked om sin rätt att arbeta i samband med beslutet om asyl. Rätten att arbeta kan bevisas till exempel med förläggningens kundkort. Man kan be Migrationsverket om ett intyg om rätten att arbeta, men det bör göras först när personen ska anställas och rätten att arbeta inte kan påvisas tillförlitligt på annat sätt.

Undantagsbestämmelsen gäller 29.6–31.10.2020.

Ytterligare information:

Inspektör Katariina Nysund, tfn 029 501 8704, förnamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland