Innehållspublicerare

null Tillsyn av beställaransvar på byggarbetsplatser under coronapandemin

Tillsyn av beställaransvar på byggarbetsplatser under coronapandemin

4.5.2021 – Södra Finland

För att minska kontakterna och trygga inspektörernas arbetssäkerhet utförs inspektioner på grund av utredningsskyldigheten enligt beställarlagen huvudsakligen på distans under coronapandemin, och man gör alltså inte alltid ett tillsynsbesök på arbetsplatsen. Inom byggbranschen kan tillsynsbesöket ersättas med en begäran om redogörelse som skickas till byggarbetsplatsens huvudentreprenör. 

I begäran om redogörelse ber man om information om bland annat byggarbetsplatsens personförteckning, introducerade arbetstagare, arbetsplatsens underleverantörer och de faktiska underleverantörskedjorna. Begäran om utredning kan också riktas till färdigställda byggarbetsplatser. I princip är de begärda uppgifterna sådana som enligt arbetarskyddslagen måste bevaras i sex år från utgången av det år då arbetsplatsen färdigställdes.

Syftet med handlingsmodellen är i första hand att få information om underleverantörskedjorna på byggarbetsplatser, och tillsynen riktas i princip till beställare i kedjorna. Med andra ord, trots att informationen begärs från huvudentreprenören, är det inte nödvändigtvis där inspektionen utförs. 

Uppgifterna begärs med stöd av lagen om tillsyn över arbetarskyddet. Enligt lagen om tillsyn över arbetarskyddet (44/2006) 4 § har arbetarskyddsmyndigheten och inspektören rätt att få handlingar av arbetsgivaren, som denne ska upprätta, förvara eller inneha i enlighet med de föreskrifter som omfattas av arbetarskyddsmyndighetens tillsyn. Arbetarskyddsmyndigheten och inspektören har också rätt att få annan information från arbetsgivaren som är nödvändig för tillsynen.

Mer information:

Överinspektör Joonas Heinilä, förnamn.efternamn@avi.fi
Överinspektör Mira Nousiainen, förnamn.efternamn@avi.fi 
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland