Innehållspresentatör

null Tillsynen av beställaransvaret inom byggnadsbranschen: försummelseavgifter för upp till tre miljoner euro

Tillsynen av beställaransvaret inom byggnadsbranschen: försummelseavgifter för upp till tre miljoner euro

2.10.2015

Det har genomförts sammanlagt 4 408 inspektioner av beställaransvaret inom byggnadsbranschen under åren 2007–2014. Hittills har 784 inspektioner lett till en försummelseavgiftsprocess. I ungefär två tredje delar av dessa har en försummelseavgift påförts. Det sammanlagda värdet av försummelseavgifterna uppgår till drygt tre miljoner euro.

Målet för tillsynen av beställaransvaret inom byggbranschen är att säkerställa att förutom huvudentreprenören också underentreprenörerna har uppfyllt utredningsskyldigheten på alla nivåer inom kedjan. Tillsynen visar resultat: 2014 uppfylldes utredningsskyldigheten i lagen om beställarens ansvar klart och tydligt bättre än tidigare i företag av alla storleksklasser. Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland ansvarar för tillsynen över lagen om beställarens ansvar i hela landet.

Lagen om beställarens ansvar trädde i kraft 2007. Lagens syfte är att främja lika konkurrens mellan företag och iakttagandet av anställningsvillkor samt att bekämpa grå ekonomi. Byggnadsbranschen utgör det största enskilda föremålet för tillsynen av beställaransvaret: av alla inspektioner av beställaransvaret som förrättades under 2007-2014 gällde cirka 56 % byggnadsbranschen.

Det har nyligen gjorts ändringar i lagen om beställarens ansvar. Ändringarna trädde i kraft den 1.9.2015.  Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnade den 2.10.2015 ett informationsmöte om ändringarna i lagen om beställarens ansvar och om resultaten av tillsynen över grå ekonomi inom byggnadsbranschen.

Orsaken till försummelseavgifterna är ofta brister i fråga om skatter och pensionsförsäkringsskyddet

Fallen som har lett till försummelseavgiftsprocesser handlar ofta om bristfällig skötsel av lagstadgade betalningsförpliktelser. I nästan alla beslut om försummelseavgift inom byggnadsbranschen har försummelsen bestått i brister i fråga om skatter och pensionsförsäkringsskydd.

En annan betydande orsak till att försummelseavgifter har påförts är de fall i vilka beställaren då avtalet ingick borde ha förstått att avtalsparten inte hade för avsikt att uppfylla sina lagstadgade förpliktelser som avtalspart och arbetsgivare. Dessa fall kan grovt delas i tre huvudtyper. För det första borde beställaren av prissättningen i avtalet om underleverans ha förstått att arbetet till det pris som erbjuds inte kan utföras så att avtalsparten ser till att skatterna redovisas och att arbetsgivarens socialskyddsavgifter betalas samt att minimilöner betalas till alla arbetstagare som behövs för att arbetsresultatet ska uppnås. För det andra har avtalsparten meddelat att till exempel Estlands minimilagstiftning följs i fråga om lönebetalningen, vilket innebär att man medvetet har försökt kringgå finsk lagstiftning och kollektivavtalen. Den tredje och mera sällsynta orsaken har varit de i relation till avtalspartens storlek betydande oreglerade skatteskulder, som även i minsta fall har överstigit hundratusen euro.

Hittills har tio förhöjda försummelseavgifter påförts. Besvär har lämnats in till förvaltningsdomstolen över två av besluten, vilket betyder att besluten inte ännu har vunnit laga kraft. Dessutom har det i samband med tio inspektioner inletts processer som möjligtvis leder till att förhöjda försummelseavgifter påförs.

Närmare information:
Tyosuojelu.fi: Bestallaransvar