Innehållspresentatör

null Tillsynen över grå ekonomi har gett resultat

Tillsynen över grå ekonomi har gett resultat

1.4.2016 – Södra Finland

Tillsynen som arbetarskyddsmyndigheten har utövat över grå ekonomi har gett tydliga resultat. Allt flera beställare utreder om avtalsparten har sett till sina samhällilga förpliktelser. Dessutom arbetar på byggarbetsplatser färre arbetstagare vars uppgifter är obekanta för Finlands Skatteförvaltning.

Under 2015 följdes lagen om beställarens ansvar bättre än under tidigare år, särskilt inom byggbranschen och industrin. Allt flera av de inspekterade företagen har uppfyllt sin utredningsskyldighet och antalet inspektioner som leder till att en försummelseavgiftsprocess inleds blir allt färre. I fjol ledde ca 10 procent av inspektionerna av beställaransvaret till att en process om försummelseavgift måste inledas, 2014 var motsvarande siffra 15 procent och 2013 ca 18 procent. Att en process inleds innebär inte alltid att en försummelseavgift påförs.

”Bakom förändringen ligger bland annat en långsiktig tillsynsverksamhet, samarbete mellan de olika myndigheterna och intressentgruppernas aktivitet”, berättar överinspektör Mikko Vanninen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Personkorten visar också upp godtillsynsresultat. Av arbetstagarna vars personkort kontrollerats i samband med inspektioner på byggarbetsplatser i södra Finland sedan 2013 har mer än 90 procent haft sina personkort försedda med skattenummer i ordning. I den intensifierade tillsynen av personkort 2008 till exempel hade endast ca 66 procent sina kort i ordning. Särskilt de gemensamma inspektionerna med polisen har effektiverat tillsynen över personkort. Polisen har nämligen genast kunnat ge bötesstraff för fastställda brister.

Trots den positiva utvecklingen finns det fortfaramde många utmaningar. När det gäller anlitande av utländsk arbetskraft uppträder brister särskilt inom byggnads-, restaurang-, städ- och transportbranscherna. Många arbetstagare får inte övertidsarbetet betalt, andra tillägg lämnas obetalda eller så betalas en lön som understiger den miniminivå som bestämts i det allmänbindande kollektivavtalet. Registreringen av arbetstiderna visar också upp stora brister. Då är det mycket svårtatt reda ut arbetstagarnas arbetstider och om rätt lön har betalts. Inom transportbranschen igen förekommer ett anmärkningsvärt antal försummelser när det gäller kör- och vilotiderna.

De resultat som redogörs för här baserar sig på tillsynen som ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland har utövat. Närmare information om resultaten av tillsynen finns i Skatteförvaltningens den färska publikation som Enheten för utredning av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen har publicerat Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2015, och i rapporten Tillsyn över beställaransvaret  2015 som ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionalförvaltningsverket i Södra Finland gett ut.

Närmare information:

Överinspektör Riku Rajamäki
tfn 0295 016 339, fornamn.efternamn@rfv.fi

Överinspektör Mikko Vanninen
tfn 0295 016 381, fornamn.efternamn@rfv.fi
 

Medietjänst:

Informatör Virpi Saarinen
tfn 0295 016 021, fornamn.efternamn@rfv.fi 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
 

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt. Inom området arbetar 1,1 miljoner arbetstagare och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.