Innehållspresentatör

null Tillsynen över utländsk arbetskraft inriktas allt oftare på underleveransföretag

Tillsynen över utländsk arbetskraft inriktas allt oftare på underleveransföretag

1.3.2017 – Södra Finland

I Södra Finland övervakas oftare än tidigare användningen av utländsk arbetskraft i underleveransföretag inom byggbranschen.  Särskilt övervakas arbetstagarnas löner och arbetstiderna i underleveransföretagen. Målet är att säkerställa att minimivillkoren för anställningen iakttas både när det gäller finländska och utländska arbetstagare.   Både finländska och utländska underleveransföretag inspekteras. Förutom inspektionerna av underleveransföretag fortsätter också de traditionella byggplatsinspektionerna i samband med vilka det är främst rätten att arbeta som kontrolleras.  

Ifjol genomfördes över hundra inspektioner på underleveransföretag i byggbranschen i södra Finland där fokus låg på användningen av utländsk arbetskraft.  Endast vart tredje av de inspekterade företagen hade en rätt förd arbetstidsbokföring. På 22 företag hade man inte säkerställt rätten att arbeta i enlighet med vad lagen föreskriver. Hos 11 företag fanns det skäl att misstänka att utländska arbetstagare diskrimineras i fråga om lönen och arbetsgivaren ålades förpliktelse att iaktta diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen.  

I södra Finland är det ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland som övervakar anlitandet av utländsk arbetskraft.  Om det i tillsynen fastställs väsentliga brister meddelar inspektören förpliktelser som ska rätta till missförhållandena.  Vid sidan om tillsynen ger inspektörerna råd och handledning som hjälper företagen att arbeta i enlighet med Finlands arbetslagstiftning.


Arbetstagare från Estland har inte nödvändigtvis rätt att arbeta i Finland

Enligt lagen ska arbetsgivaren säkerställa att utländska arbetstagare har rätt att arbeta i Finland och arbetsgivaren ska förvara den här informationen på arbetsplatsen. I tillsynen har man sett att det bland arbetsgivarna inom byggbranschen fortfarande råder mycket okunskap och felaktiga uppfattningar.

En allmän uppfattning är att arbetstagare från Estland automatiskt har rätt att arbeta i Finland. Uppfattningen är emellertid felaktig. Trots att ester i egenskap av EU-medborgare har rätt att arbeta i Finland, bor det nämligen även många personer utan medborgarskap och många ryska medborgare i Estland. 

Närmare information på webbplatsen om säkerställande av rätten att arbeta om utstationerade arbetstagares rätt att arbeta

Närmare information:
Inspektör Eveliina Liiman, tfn 0295 016 301, fornamn.efternamn@rfv.fi

Medietjänst:
Kommunikationsexpert Virpi Saarinen, tfn 029 501 6021, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland