Innehållspublicerare

null Tillsynen över utländsk arbetskraft på arbetsplatserna: många kände inte till minimilönen

Tillsynen över utländsk arbetskraft på arbetsplatserna: många kände inte till minimilönen

8.3.2016 – Södra Finland

(Meddelande på finska och på engelska)

I fjol övervakades anlitandet av utländsk arbetskraft inom handelsbranschen. Arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverket i Södra Finland genomförde sammanlagt 54 inspektioner i affärer med i huvudsak utländska arbetstagare i huvudstadsregionen och Södra Karelen. Affärerna var till största delen små mat- eller klädbutiker.

Förutom utlänningslagen övervakades i samband med inspektionerna bland annat också att lagen om företagshälsovård och det allmänbindande kollektivavtalet följdes. Vid sidan om tillsynen var syftet med inspektionerna att öka arbetsgivarnas och arbetstagarna kunskap om bestämmelserna om anlitande av utländsk arbetskraft, kollektivavtalet för handelsbranschen och lagen om företagshälsovård.  Arbetsplatserna som inspekterades var i regel inte fackligt anslutna.

På en del av arbetsplatserna betalades lön under miniminivån

På 27 procent av de inspekterade arbetsplatserna iakttogs det allmänbindande kollektivavtalet inte rätt. Den vanligaste bristen  var att arbetstagarnas grundlön inte motsvarade den minimilön som har fastställts i handelsbranschens kollektivavtal och som i huvudstadsregionen uppgår till 11,03 euro/timme. Arbetsgivarna meddelades anvisningar för att rätta till bristerna.

”De flesta av arbetsgivarna hade invandrarbakgrund och det verkade som om många av dem inte kände till den finländska arbetslagstiftningen särskilt väl. I många fall visste inte heller arbetstagarna hurdan lön de hade rätt till", säger arbetarskyddsinspektör Kati Nikulainen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

De flesta arbetstagarna hade rätt att arbeta

Nästan alla arbetstagare som påträffades på de inspekterade arbetsplatserna hade rätt att förvärvsarbeta i Finland. Men endast 33 procent av arbetsgivarna förvarade uppgifter om grunderna för de utländska arbetstagarnas rätt att arbeta på arbetsplatsen. Enligt utlänningslagen ska uppgifterna förvaras i 4 år och vid behov visas för myndigheterna. För att förvissa sig om rätten att arbeta ska arbetsgivaren begära en kopia av passet eller uppehållstillståndet av arbetstagarna.

Brister i företagshälsovården och arbetsskiftförteckningarna

På de inspekterade arbetsplatserna hade rentav 39 procent inte alls ordnat med lagstadgad företagshälsovård. Det här är ett betydligt större antal än inom handeln i allmänhet: av alla arbetsplatser inom handeln som inspekterades i fjol hade 9 procent inte ordnat företagshälsovård.  

Brister konstaterades också i fråga om arbetsskiftförteckningarna. Vissa arbetsplatser saknade arbetsskiftförteckningar helt och hållet, på andra hade arbetsskiftförteckningen inte delgetts arbetstagarna två veckor innan arbetsveckan inleddes, så som bestäms i kollektivavtalet. 

Tillsynen över anlitande av utländsk arbetskraft inom handelsbranschen fortsätter under 2016.

Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Kati Nikulainen, tfn 0295 016 478
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt.