Innehållspresentatör

null Tillsynskampanj om kontorshotell: arbetarskyddsfrågorna har setts till väl

Tillsynskampanj om kontorshotell: arbetarskyddsfrågorna har setts till väl

1.10.2015 – Södra Finland

Arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverket i Södra Finland inspekterade den 8-10 september företag vars kontor är belägna i kontorshotell.  Under den tre dagar långa tillsynskampanjen inspekterades sammanlagt 46 företag i Esbo och Vanda.  Till största delen hade arbetarskyddet för medarbetarna på dessa arbetsplatser setts till väl. De brister som uppdagades var till största delen ringa.

Arbetstiden kan vara flexibel, men flexgränserna ska fastställas

Av de inspekterade arbetsplatserna uppvisade 20 brister i fråga om hur arbetstiderna hade ordnats.  Ofta var det fråga om att man inte hade kommit överens om ramvillkoren för den flexibla arbetstiden. Arbetstagarna fick mycket fritt besluta om när de inledde och avslutade sina arbetsdagar, så länge den överenskomna arbetstiden följdes. Arbetstagarna fick också göra flera arbetstimmar än överenskommet och senare använda dessa som saldoledighet. På dessa arbetsplatser tillämpades i praktiken alltså flexibel arbetstid så som avses i arbetstidslagen. På arbetsplatserna hade man emellertid inte kommit överens om ramvillkoren för flexibel arbetstid, dvs. vilka flexgränser som ska följas, hur mycket arbetstagarens får flexa, hur vilotiderna ska förläggas och hur många arbetstimmar arbetstagaren får ha. Inspektörerna gav arbetsgivarna anvisningar om hur de ska avtala om dessa ramvillkor.

”Det är bra att man på arbetsplatserna använder sig av flexibel arbetstid.  När man tillämpar flextid är det viktigt att komma överens om detaljerna så som avses i arbetstidslagen och också följa bestämmelserna i kollektivavtalet", säger arbetarskyddsinspektör Eila Hasunen vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Lagen förutsätter inte stämpelkort

Arbetsgivarna på en del av de inspekterade arbetsplatserna utgick ifrån att arbetstidsbokföringen, som enligt arbetstidslagen ska finnas på arbetsplatserna, förutsätter att arbetstiden uttryckligen kontrolleras med hjälp av stämpelkort.  Så är ingalunda fallet. Arbetstidsbokföringen kan till exempel ordnas så att arbetstagaren själv bokför sina arbetstimmar och att arbetsgivaren bokför alla arbetstagares arbetstimmar samt förvarar bokföringen. Huvudsaken är att alla gjorda arbetstimmar bokförs.

Ungefär en tredjedel av de inspekterade arbetsplatserna uppvisade brister i arbetstidsbokföringen och inspektörerna meddelade arbetsgivarna förpliktelser att rätta till detta. På några arbetsplatser saknades bokföringen helt eller för en del av personalen, medan man på andra arbetsplatser igen inte hade bokfört övertidstimmarna.

Inspektörerna påminde arbetsgivarna om att arbetstidsbokföringen också är ett verktyg som arbetsgivaren kan följa upp belastningen i arbetet med. Med hjälp av arbetstidsbokföringen kan man också i eventuella konfliktsituationer visa på hur många timmar arbetstagaren har arbetat.

Arbetsförhållandena upplevdes som goda

Arbetsklimatet på de inspekterade arbetsplatserna upplevdes som gott.  Arbetarskyddslagen förutsätter att arbetsgivaren utreder och identifierar förekomster av osakligt bemötande. De inspekterade arbetsplatserna kartlade arbetsklimatet med hjälp av enkäter och genom samtal. Dessutom hade de rutinanvisningar för hur upplevelser av trakasserier ska hanteras om sådana fastställs.  Arbetsplatsernas företagshälsovård hade ordnats väl och var ofta mera omfattande än vad lagen förutsätter. Även arbetsmiljön upplevdes fungera väl. Ergonomin kring arbetsställena hade till exempel tagits väl i beaktande och i lokalerna rådde ordning och reda och de var även praktiska.  

Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Eila Hasunen, tfn 0295 016 243, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
Förhandsmeddelande: Kontorsarbete som föremål för arbetarskyddstillsyn (31.08.2015)

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna som gäller arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och säkert sätt.  Inom området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.