Innehållspresentatör

null Tillsynstillslag på barer i Kotka, Fredrikshamn och Borgå; stora brister i arbetsskiftförteckningarna

Tillsynstillslag på barer i Kotka, Fredrikshamn och Borgå; stora brister i arbetsskiftförteckningarna

29.4.2015 – Södra Finland

Arbetarskyddsinspektörernas tillsynstillslag på barer och pubar i området kring Kymmenedalen och Borgå avslöjade brister särskilt i fråga om utarbetandet av arbetsskiftförteckningar och ordnande av företagshälsovård. Arbetarskyddsinspektörerna vid regionförvaltningsverket i Södra Finland genomförde ett tillsynstillslag i mitten av april. I samband med det inspekterades sammanlagt 41 arbetsplatser inom restaurangbranschen. Av dem låg 14 arbetsplatser i Borgå och 27 i området kring Kotka och Fredrikshamn.

Arbetsskiftförteckningarna var bristfälliga på var tredje av de inspekterade arbetsplatserna. Likaså hade var tredje arbetsplats inte ordnad företagshälsovård för arbetstagarna. Under tillsynstillslaget meddelade arbetarskyddsinspektörerna sammanlagt 23 uppmaningar och 65 anvisningar till arbetsgivarna.

Var tredje av de inspekterade arbetsplatserna hade inte ordnad företagshälsovård för arbetstagarna. Likaså var arbetsskiftförteckningarna på var tredje arbetsplats bristfälliga. Under tillsynstillslaget meddelade arbetarskyddsinspektörerna sammanlagt 23 uppmaningar och 65 anvisningar till arbetsgivarna.

Största delen av de inspekterade arbetsplatserna var barer och pubar, men även några caféer inspekterades.  Tillsynsobjekten var små arbetsplatser, de flesta hade färre än fem arbetstagare. 

För restaurangarbete ska det alltid göras upp arbetsskiftförteckningar

På 17 av de arbetsplatser som tillsynstillslaget omfattade var arbetsskiftförteckningarna bristfälliga. På några arbetsplatser saknades anteckningar om lediga dagar i arbetsskiftförteckningarna, i några förteckningar hade anteckningarna gjorts med blyertspenna. Arbetsskiftförteckningen är en officiell arbetstidshandling och det är inte tillåtet att göra ändringar med radergummi i den. Arbetsskiftförteckningen saknades helt och hållet på 7 arbetsplatser.

"Det kan anses vara mycket, eftersom arbetsskiftförteckningarna för arbetsplatser inom restaurangbranschen vanligtvis görs upp", bedömer arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen ska beakta de allmänbindande kollektivavtal som gäller inom branschen när de gör upp arbetsskiftförteckningarna. Det här gäller också icke-anslutna arbetsgivare. Arbetsgivarna ska minst en vecka på förhand få veta sina arbetstider för den följande treveckorsperioden.  Ändringar i arbetsskiften ska också föras in i arbetsskiftförteckningen. Det är inte tillåtet att göra ändringar i arbetsskiftförteckningen utan arbetstagarens och arbetsgivarens samtycke.

På många arbetsplatser konstaterades brister i fråga om hanteringen av hot om våld

På 14 av de inspekterade barerna, pubarna och caféerna hade det inte ordnats företagshälsovård för arbetstagarna. Det ska ordnas med lagstadgad företagshälsovård på alla arbetsplatser som har minst en arbetstagare. Företagshälsovården har som uppgift att förebygga olycksfall, sjukdomar och hälsoskadlig belastning som beror på arbetet.  Ohälsa i arbete på barer kan orsakas av bland annat nattarbete, buller och tunga lyft. För dem som arbetar på natten och/eller i högt buller ska ha genomgått de hälsoundersökningar som förutsätts i lagen.

Även i fråga om hanteringen av hot om kundvåld förekom brister – på grund av dessa gav arbetarskyddsinspektörerna 16 arbetsgivare anvisningar. Den vanligaste bristen handlade om att man på arbetsplatsen inte hade behandlat frågan om hot om kundvåld tillsammans med arbetstagarna.

"Det gäller att på allvar förbereda sig inför hot om kundvåld på arbetsplatserna. Det är arbetsgivarens uppgift att säkerställa att arbetstagarna vet hur de ska gå till väga och var de vid behov kan få hjälp, om en kund uppträder hotfullt eller angriper", påminner Järvinen.

Under 2015 förrättas sammanlagt ca 1 000 arbetarskyddsinspektioner på arbetsplatser inom hotell- och restaurangbranschen.


Närmare information:
Arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen, tfn 029 501 6262, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
Förhandsmeddelande om tillsynstillslag: Arbetarskyddsinspektörerna gör tillsynstillslag mot barer i Kymmenedalen och Borgå (9.4.2015)

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att arbetsgivarna följer lagarna och bestämmelserna om arbetslivet och att arbetet utförs så säkert och sunt som möjligt. Inom området arbetar 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000. Ansvarsområdet har 200 medarbetare.