Innehållspresentatör

null Två arbetsolyckor blev dyra för arbetsgivaren

Två arbetsolyckor blev dyra för arbetsgivaren

9.4.2019 – Västra och Inre Finland

Österbottens tingsrätt har 29.3.2019 dömt Oy Simons Element Ab till en samfundsbot på 25 000 € för två arbetarskyddsbrott. Därtill dömdes produktionschefen till 55 dagsböter för två arbetarskyddsbrott samt vållande av personskada, en arbetsledare till 40 dagsböter för arbetarskyddsbrott och vållande av personskada, en arbetsledare till 30 dagsböter för arbetarskyddsbrott.

Bolaget, produktionschefen och en av arbetsledarna ålades att solidariskt ersätta till den ena målsäganden sammanlagt drygt 17 900 euro för bl.a. rättegångskostnader, sveda och värk samt bestående kosmetisk men.

Bolaget, produktionschefen och den andra arbetsledaren ålades att solidariskt ersätta till den andra målsäganden sammanlagt drygt 14 700 euro för bl.a. rättegångskostnader, sveda och värk samt inkomstbortfall.

I domstolen behandlades två skilda arbetsolyckor: I augusti 2016 skadades en av bolagets husmontör till följd av att han fallit från en arbetsplattform vars hållfasthet inte motsvarade stadgade normer. Arbetsplattformen bestod nämligen av tre bräder (22mmx100mm) varav en brast vid olyckstillfället. I mars 2017 skadades en arbetstagare i bolagets produktionsutrymmen då hans hand kom i kontakt med en oskyddad cirkelklinga. Båda händelseförloppen var ostridiga.

Arbetarskyddsmyndigheten ansåg att den yttersta orsaken till olyckorna var brister i organiseringen av arbetarskyddet inom bolaget: ingen av arbetsledarna var medveten om sitt ansvar angående arbetarskyddsfrågor vilket ledde till att arbetssäkerheten genomfördes bristfälligt på "golvnivån".

Tingsrätten ansåg att den position som arbetsledarna hade påvisade att de båda representerat arbetsgivaren i arbetarskyddsfrågor fastän de själva ansåg att de inte skulle ha arbetarskyddsansvar.

Tingsrätten konstaterade att den skriftliga dokumentationen gällande iakttagandet och uppföljningen av arbetarskyddet var omfattande, och att riskbedömningar har gjorts regelbundet. Med detta sagt konstaterade tingsrätten dock att gällande verkställigheten av de riktlinjer som dragits inom företaget och övervakningen av att de följs förelåg det brister, som kan anses vara en orsak till att ifrågavarande arbetsolyckor inträffat.

Angående den första olyckan ansåg tingsrätten att produktionschefen och arbetsledaren hade tillåtit att felaktiga och farliga arbetsmetoder använts i samband med byggarbetsmomentet, de hade inte gett tillräckliga instruktioner om användningen av skyddsanordningar och de hade inte heller organiserat arbetsuppgifterna så att dessa även i praktiken kan användas. Tingsrätten konstaterade att lagstiftningen gällande arbete på hög höjd är entydig och att det inte finns undantag gällande arbetarskyddet.

Angående den andra olyckan fann tingsrätten att produktionschefen och arbetsledaren underlåtit att övervaka att bordcirkeln utrustats med ändamålsenliga skyddsanordningar och tillåtit att arbetstagaren använder farliga arbetsmetoder i samband med ett vanligt arbetsmoment på arbetsplatsen. Tingsrätten konstaterade att tekniska lösningar alltid skall användas då det är möjligt i stället för att förlita sig på arbetstagarens eget kontrollansvar och försiktighet.

Ett arbetsmoments utförande bör enligt tingsrätten anpassas till rådande arbetarskyddsstadganden och föreskrifter oberoende av att ett alternativt arbetssätt eventuellt är mera arbetsdrygt eller kostsamt, vilket arbetarskyddsmyndigheten kan förena sig med.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland betonar att utredning och bedömning av risker är – förutom en lagstadgad skyldighet – ett mycket viktigt redskap för att förvissa sig om att arbetsmiljön samt arbetsredskap är säkra för arbetstagarna. Det räcker dock inte med att identifiera risken, utan tillräckliga och korrekta åtgärder skall därtill vidtas på basen av riskbedömningen.

Österbottens tingsrätts ärende nr R 18/814

Tilläggsinformation: Jurist Sini Hernesaho, tfn 0295 018 644
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland