Innehållspresentatör

null Ungas olycksfall i arbetet bekymrar arbetarskyddstillsynen

Ungas olycksfall i arbetet bekymrar arbetarskyddstillsynen

17.10.2016 – Sydvästra Finland

Ansvarsområdet för arbetarskyddet i Sydvästra Finland har under sommaren utrett många allvarliga olycksfall i arbetet som minderåriga arbetstagare har varit inblandade i. Vid ansvarsområdet för arbetarskyddet oroar man sig över att antalet olycksfall i arbetet bland unga ökar och man påminner arbetsgivarna om betydelsen av att säkerställa ungas säkerhet i arbetet. 

Enhetschef för tillsynen inom industrin vid ansvarsområdet för arbetarskyddet Tuija Vähänen-Koivuluoma framhäver att arbetsgivaren inte automatiskt får utgå ifrån att den unga som inleder sitt arbete har de färdigheter som behövs för att använda maskiner och andra arbetsredskap i arbetet.  De ungas erfarenheter av arbetsredskap som används i privata hushåll kan vara begränsade och skillnaderna mellan de ungas färdigheter kan vara tämligen omfattande.  
– Arbetsgivarna behöver inte vara rädda för att anställa unga personer, eftersom de snabbt lär sig när de blir förtrogna med arbetslivet. Unga har ofta en stor arbetsiver, men saknar erfarenhet av riskerna i samband med arbetsuppgiften. Därför kan unga arbetstagare lätt råka ut för olycksfall som beror på felbedömningar, om arbetet inte leds systematiskt, säger Vähänen-Koivuluoma. 

Kontrollera att den unga klarar av arbetet

Eftersom en ung arbetstagare vanligtvis inte ännu har den yrkeskunskap och erfarenhet som behövs, ska den unga få så mycket undervisning och handledning att han eller hon inte orsakar fara varken för sig själv eller för andra. Det är viktigt att föja med hur arbetet förlöper för den unga. Ensamarbete ska inte tillåtas förrän det är säkert att den unga klarar av sina arbetsuppgifter.
– Den unga personens ålder och erfarenhet inverkar till exempel på behovet av handledning. Ju yngre arbetstagaren är och ju mindre tidigare erfarenhet han eller hon har av hur arbetsredskapen används på ett säkert sätt, desto omsorgsfullare ska handledningen och uppföljningen vara, sammanfattar Vähänen-Koivuluoma.  

Överinspektör Vähänen-Koivuluoma vill också påminna om att även unga arbetstagare har skyldigheter:
 –Det är viktigt att komma tillräckligt pigg, utvilad och mätt till arbetspasset. Arbetsinstruktionerna ska följas samvetsgrant och skyddsutrustning som ges för arbetet ska användas.

Anvisningar om minderåriga skulle underlätta chefernas arbete

Det vore bra om arbetsgivaren om minderåriga arbetstagare på arbetsplatsen. Av anvisningarna borde åtminstone framgå vilka arbetsuppgifter minderåriga arbetstagare får anlitas för och vilka arbetsuppgifter är helt förbjudna för dem. Dessutom borde man planera hur introduktionen av de unga ska genomföras och hur de ska beaktas i bedömningen av riskerna i arbetet. Arbetsgivaren borde också säkerställa att cheferna känner till anvisningarna och får veta om det bland de anställda finns minderåriga.

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat en förteckning över arbeten som är farliga för unga arbetstagare. Ifall man avser att låta en ung arbetstagare utföra ett arbete som anges som farligt i SHM:s förteckning ska arbetsgivaren innan arbetet inleds meddela arbetarskyddsmyndigheten om detta.

Mera information: Enhetschef för tillsynen inom industrin Tuija Vähänen-Koivuluoma, telefon 029 501 8194

Information om unga i arbetet i arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst: 

http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/ung-arbetstagare/farligt-arbete

http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/ung-arbetstagare

http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/om-oss/arendenhantering/-tillstand-och-anmalning/unga