Innehållspublicerare

null Upplevelser av diskriminering i arbetslivet övervakades i närmare hundra inspektioner i södra Finland

Upplevelser av diskriminering i arbetslivet övervakades i närmare hundra inspektioner i södra Finland

27.3.2017 – Södra Finland

Upplevelser av diskriminering i arbetslivet ledde 2016 till sammanlagt 92 arbetarskyddsinspektioner i södra Finland. I 35 fall av dessa ansågs det att arbetsgivaren hade brutit mot diskrimineringsförbudet. Oftast var det fråga om diskriminering till följd av hälsotillstånd.

Det näst vanligaste diskrimineringsgrunden efter hälsotillståndet i fallen som övervakades var en s.k. annan orsak i anslutning till personen. Vanligtvis var det fråga om att arbetstagaren hade lyft fram missförhållanden på arbetsplatsen, krävt sina rättigheter eller tillgripit rättskyddsmetoder.

Uppgifterna framgår av den färska rapporten Tillsynen över diskrimineringsförbudet i södra Finland 2016 (på finska). I rapporten som ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland har utarbetat beskrivs också ett flertal tillsynsfall.

I hyrt arbete gäller förbudet mot diskriminering även användarföretaget

I allt flera inspektioner om diskriminering har det varit fråga om hyrt arbete. I tillsynen utvärderades bland annat om ett användarföretag gjorde sig skyldig till diskriminering på grund av hälsotillstånd när företaget inte erbjöd en hyrd arbetstagare arbete längre efter sjukledigheten.

Arbetsgivaren ska anpassa arbetsmiljön så att arbetstagare med funktionsnedsättning kan klara sitt arbete

Enligt diskrimineringsombudsmannens och justitieministeriets utredning upplever personer med funktionsnedsättning ofta diskriminering i arbetslivet, men anmäler sällan det till myndigheterna. Arbetarskyddsmyndigheten övervakade i fjol sju fall i anslutning till diskriminering på grund av funktionsnedsättning och i fyra av dessa konstaterades arbetsgivaren ha gjort sig skyldig till diskriminering. I inspektionerna bedömdes bland annat om arbetsgivaren hade genomfört rimliga anpassningar för att personen med funktionsnedsättning kan få arbete på jämlika grunder och kan klara av sina arbetsuppgifter. Arbetsgivarna som tillsynen berörde kände dåligt till den här skyldigheten.

Ring anonymt till telefonrådgivningen

Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning betjänar på numret 0295 016 620 vardagar mellan klockan 8 och 16.15. Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning tog ifjol emot sammanlagt 500 samtal om diskriminering i hela Finland. Ofta ville den som ringde har råd i en situation och önskade inte att myndigheten ingriper. Du kan ringa telefonrådgivningen fullständigt anonymt: du behöver inte uppge ditt namn och vi kontaktar inte arbetsgivaren utan ditt samtycke.  Rådgivningen kan bedöma om det i ditt fall handlar om lagstridig diskriminering.


Närmare information:
Överinspektör Jenny Rintala
tfn 0295 016 345,
fornamn.efternamn@rfv.fi

På arbetarskyddsförvaltningens webbplats finns det information om förbudet mot diskriminering i arbetslivet: www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/likabehandling

Medietjänst:
Kommunikationsexpert: Virpi Saarinen
tfn 0295 016 021,
fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskyddet, regionförvaltningsverket i Södra Finland
www.tyosuojelu.fi/web/sv

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Södra Finland är den regionala arbetarskyddsmyndigheten. Ansvarsområdet för arbetarskyddet övervakar att arbetsgivarna följer lagar och bestämmelser om arbetslivet och att arbetet utförs på ett sunt och tryggt sätt. På verksamhetsområdet arbetar ca. 1,1 miljoner människor och antalet arbetsplatser som övervakas uppgår till 120 000.