Innehållspresentatör

null Uppvärmningssäsongen har börjat: radonhalten på arbetsplatserna ska mätas på områden med hög radonhalt

Uppvärmningssäsongen har börjat: radonhalten på arbetsplatserna ska mätas på områden med hög radonhalt

10.11.2015

Arbetsgivaren ska utreda radonhalten i andningsluften på arbetsplatser i kommuner där det förekommer mer radon än normalt.  I de här kommunerna ska radonhalten också mätas i skolor, daghem och andra motsvarande offentliga lokaler. Strålsäkerhetscentralen för en förteckning över dessa kommuner. Även i andra kommuner ska radonhalten utredas på arbetsplatser som ligger på åsar eller andra grus- och sandområden med hög luftgenomsläpplighet.

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som särskilt under uppvärmningssäsongen tränger in i inomhusluften genom marken under huset. En långvarig exponering för radon ökar risken för att insjukna i lungcancer.

På arbetsplatser får radonhalten i regelbundet arbete inte överstiga värdet 400 Bq/m3. Varje arbetsgivare är skyldig att utreda radonhalten i arbetslokalerna, om det finns anledning att misstänka att åtgärdsgränsen överskrids.

Behörig myndighet i frågor som gäller radon är Strålsäkerhetscentralen STUK. I samband med sina inspektioner kontrollerar arbetarskyddsmyndigheten vid behov att arbetsgivaren har utrett radonhalten i arbetslokalerna. Om detta inte har gjorts ålägger arbetarskyddsmyndigheten en förpliktelse. STUK beslutar om eventuella fortsatta myndighetsåtgärder.

I frågor om radon är det STUK som är sakkunnig och som ger närmare information.

Närmare information:

Radon på arbetsplatserna

Förteckning över kommuner där radonmätning på arbetsplatser är obligatorisk (på finska)
 

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverken övervakar att lagar och bestämmelser om arbetarskyddet följs.  Vi ger också råd och anvisningar i frågor som gäller hälsa och säkerhet samt anställningsvillkor.  Närmare information om ett sunt och tryggt arbete får du i arbetarskyddsförvaltningens förnyade webbtjänst www.tyosuojelu.fi.