Meddelanden & webbnyheter Meddelanden & webbnyheter

Aktuellt

Innehållspublicerare

null Utmaningar med arbetsskyddet på arbetsplatser med flera arbetsgivare

Utmaningar med arbetsskyddet på arbetsplatser med flera arbetsgivare

Pressmeddelande 28.4.2022

Arbetarskyddsmyndigheterna genomförde cirka 300 projektinspektioner riktade till gemensamma arbetsplatser från början av 2020 till utgången av mars 2022. I 24 procent av tillsynsobjekten var arbetarskyddsfrågorna på den gemensamma arbetsplatsen i skick.  Det gavs redan över 400 anvisningar och cirka 40 uppmaningar.

”Anvisningar gavs bland annat om riskbedömningar, personlig skyddsutrustning, renlighet och ordning på arbetsplatsen, hantering av kemiska risker samt introduktion och handledning. Uppmaningar gavs bland annat om användningen av personlig skyddsutrustning, skyldigheterna för den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten samt bedömningen av riskerna med kemiska agenser”, berättar arbetarskyddsinspektör Laura Mäkilä.

En anvisning ges för att åtgärda en liten och enskild brist när miniminivån i lagstiftningen inte uppfylls. En uppmaning ges om den risk eller olägenhet som orsakas av det lagstridiga förhållandet är större än ringa. Dessutom kan inspektören ge en uppmaning i ett ärende om arbetsgivaren har underlåtit att iaktta en anvisning som har getts vid en tidigare inspektion.

Utmaningarna med hanteringen har ökat

Med gemensam arbetsplats avses en sådan arbetsplats där arbetstagare för flera olika arbetsgivare eller egenföretagare arbetar samtidigt. Gemensamma arbetsplatser förekommer i allt högre grad inom alla branscher och samtidigt ökar utmaningarna med att hantera arbetarskyddsfaktorerna på de gemensamma arbetsplatserna. Många företag, kommuner och städer både beställer och producerar tjänster som underleverantörs- och hyresarbete. Nätverkande och samarbete i branscherna och mellan branscherna blir vanligare.

”När olika arbetsgivare verkar på samma arbetsplats uppstår osäkerhetsfaktorer som kan höra ihop med arbetsgivarnas olika säkerhetskulturer och verksamhetssätt, avbrott i informationsgången och oklarheter i ansvaret. Detta leder till farliga situationer och problem om man inte har samordnat funktionerna och utarbetat tydliga spelregler”, säger inspektör Laura Mäkilä.

Målet med regionförvaltningsverkets riksomfattande projekt Gemensamma arbetsplatser 2020–2023 är att övervaka att skyldigheterna på den gemensamma arbetsplatsen iakttas, att öka kompetensen och kunskapen om skyldigheterna på den gemensamma arbetsplatsen hos arbetsgivarna på den gemensamma arbetsplatsen, att öka kunskapen om informationsskyldigheten hos de arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten samt att de gemensamma arbetsplatserna agerar i enlighet med lagen för att hantera säkerheten och förebygga risker för olycksfall.
​​​​​​​
Mer information:
Inspektör Laura Mäkilä, tfn  0295 018 205, fornamn.efternamn@rfv.fi
​​​​​​​Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket