Innehållspublicerare

null Var är anmälningarna om yrkessjukdom?

Var är anmälningarna om yrkessjukdom?

6.6.2022 – Södra Finland

Arbetarskyddsmyndigheten påminner företagshälsovårdens läkare om att anmäla yrkessjukdomar utan dröjsmål. Enligt registret över arbetsrelaterade sjukdomar konstateras årligen cirka 3 000 yrkessjukdomar eller misstankar om yrkessjukdomar i Finland, av vilka endast en liten del överförs till ansvarsområdena för arbetarskyddet. Dessutom innehåller de anmälningar som inkommit till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland ofta bristfälliga uppgifter för att utreda fallen.

Yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar definieras i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015). Det finns en separat förteckning över sjukdomar som godkänts som yrkessjukdomar (769/2015). För dessa arbetsrelaterade sjukdomar och yrkessjukdomar ska läkaren lämna in en anmälan om yrkessjukdom till arbetarskyddsmyndigheterna. Läkaren ska lämna in anmälan utan dröjsmål när han eller hon med fog misstänker en yrkessjukdom eller en arbetsrelaterad sjukdom. Enligt Arbetshälsoinstitutets bedömning anmäls endast cirka 26 procent av konstaterade yrkessjukdomar eller andra arbetsrelaterade sjukdomar till arbetarskyddsmyndigheterna.

De vanligaste yrkessjukdomarna förekommer inom primärproduktionen, byggnadsarbetet, den offentliga förvaltningen, försvaret och industrin. De vanligaste yrkessjukdomarna är bullerskador, luftvägssjukdomar, hudsjukdomar, asbestsjukdomar och belastningsskador i de övre extremiteterna. Under de senaste två åren har även covid-19-infektion godkänts som en yrkessjukdom, och nästan 300 sådana anmälningar har inkommit till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland 2021.

Lagen förpliktar läkare att anmäla yrkessjukdomar

Att anmäla yrkessjukdomar är läkarens lagstadgade skyldighet, som även gäller andra arbetsrelaterade sjukdomar än de som nämns i förteckningen över yrkessjukdomar, om sjukdomen beror på arbetet. Enligt lagen (44/2006 46 a §) kan arbetarskyddsmyndigheten vid behov vidta åtgärder för försummelse av anmälningsskyldigheten. 

Anmälan om yrkessjukdom eller misstanke om yrkessjukdom eller annan arbetsrelaterad sjukdom ska innehålla åtminstone följande uppgifter:
– den insjuknade personens namn, personbeteckning och personens kontaktuppgifter såsom telefonnummer och adressuppgifter
– arbetsgivarens namn samt arbetsplatsens kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och adressuppgifter
– exponeringens art och varaktighet
– information om sjukdomens art, hur den har fastställts och vilka olägenheter den ger upphov till.

Det finns en elektronisk blankett för anmälan om yrkessjukdom. 

Arbetarskyddsmyndigheten bedömer om det på basis av läkarens anmälan om yrkessjukdom finns skäl att närmare utreda orsakerna till insjuknandet, huruvida sjukdomen är förknippad med försummelser eller andra missförhållanden på arbetsplatsen. Målet är att förebygga uppkomsten av motsvarande sjukdomar. 

En anmälan som fyllts i på rätt sätt hjälper arbetarskyddsmyndigheten att bedöma om det finns skäl att utreda det aktuella fallet närmare. Om yrkessjukdomar inte anmäls leder det också till att arbetarskyddsmyndigheterna inte får information om problem i arbetslivet. Det är viktigt att få information särskilt i situationer där det förekommer rikligt med arbetsrelaterade sjukdomar på en enskild arbetsplats.

Lagstiftning som ska iakttas:
Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 459/2015
Statsrådets förordning om räddningsväsendet 769/2015 
Lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 44/2006

Mer information: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetshalsa-och-olycksfall/yrkessjukdomar

Mer information:

Sirkku Lehtimäki, arbetarskyddsingenjör, tfn 0295 016 295
Auli Arkko-Liekari, inspektör, tfn 0295 016 229

fornamn.efternamn@rfv.fi

Ansvarsområdet för arbetarskydd, Regionförvaltningsverket i Södra Finland