Innehållspublicerare

null Vid undervisning av farliga arbeten överförs även bristerna i arbetarskyddet till unga

Vid undervisning av farliga arbeten överförs även bristerna i arbetarskyddet till unga

Pressmeddelande 10.6.2022

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar säkerheten vid farliga arbeten som läroanstalterna låter utföra. ”På platser för inlärning i arbetet för unga upptäcks samma problem med arbetarskyddet som på arbetsplatser för vuxna”, berättar överinspektör Jan Mikkonen.

När en läroanstalt låter en ung person utföra farligt arbete ska den anmäla detta till arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskyddsmyndigheterna får årligen knappt tusen anmälningar, på basis av vilka arbetarskyddsinspektionerna inriktas. Under de senaste två åren har drygt 150 arbetarskyddsinspektioner utförts i arbeten som läroanstalterna låtit utföra.

På platser för inlärning i arbetet för unga inspekterar arbetarskyddsmyndigheterna bland annat introduktionen i arbetet och bekämpningen av olycksfall i arbetet samt till exempel om de arbeten som utförs överhuvudtaget är tillåtna för unga. Vissa arbeten har ansetts vara så farliga eller skadliga att ungas utförande av dem har begränsats. Unga under 16 år får inte alls utföra farligt arbete. Arbeten som är farliga för unga definieras i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

”På basis av arbetarskyddsinspektionerna behöver en systematisk utredning och bedömning av farorna samt förfaranden i anslutning till användningen av kemikalier särskild uppmärksamhet på arbetsplatser där unga övar inför det framtida arbetslivet”, konstaterar överinspektör Jan Mikkonen.

Mer information om arbetarskydd för unga arbetstagare finns på webbtjänsten Tyosuojelu.fi.

Mer information:
Överinspektör Jan Mikkonen, e-post: jan.mikkonen@rfv.fi tfn 0295 018 163
Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet