Innehållspublicerare

null Vid veckoslutsinspektioner på byggarbetsplatser övervakas användningen av utländsk arbetskraft och arbetssäkerheten

Vid veckoslutsinspektioner på byggarbetsplatser övervakas användningen av utländsk arbetskraft och arbetssäkerheten

Pressmeddelande 21.3.2023 Södra Finland

I år görs arbetarskyddsinspektioner på byggarbetsplatser i Södra Finland under flera veckoslut. Vid inspektionerna övervakas särskilt användningen av utländsk arbetskraft och arbetssäkerheten. Samtidigt samlar man in information för den fortsatta övervakningen om hur arbetsgivaren iakttar anställningsförhållandets minimivillkor till exempel i fråga om lön och arbetstider. På detta sätt strävar man efter att bekämpa utnyttjandet av utländsk arbetskraft inom byggbranschen.

Veckoslutsinspektioner gjordes också 2022. I tillsynen framkom brister i iakttagandet av anställningsförhållandets minimivillkor, särskilt i betalningen av övertids- och söndagsersättningar. 

I år inriktas tillsynen bland annat på de arbetsgivare hos vilka brister upptäcktes i fjol. Vid inriktningen av tillsynen utnyttjas också uppgifter från andra myndigheter, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt andra organisationer.

Vid inspektionerna övervakas huvudentreprenörens och arbetsgivarens skyldigheter vid säkerställandet av utländska arbetstagares rätt att arbeta och bevarandet av tillhörande uppgifter, användningen av personkort samt upprättandet av en arbetstagarförteckning. Dessutom övervakas arbetsförhållandena och arbetssäkerheten på byggarbetsplatsen. Inspektionerna görs utan förhandsanmälan.

"På byggarbetsplatser arbetar man sju dagar i veckan. Det är viktigt att även myndighetens tillsyn fungerar i samma tidsfönster", berättar inspektör Janne Varonen, ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.


Mer information:
Inspektör Janne Varonen, tfn 0295 016 238, fornamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet