Innehållspublicerare

null Yrkesförarnas kör- och vilotider försummas i betydande utsträckning

Yrkesförarnas kör- och vilotider försummas i betydande utsträckning

27.4.2022

Arbetarskyddsinspektörerna upptäckte ifjol förseelser gällande kör- och vilotider hos 76 procent av de granskade transportföretagen. Flest försummelser förekom i förarnas pauser. Allvarligt missbruk av färdskrivare upptäcktes i nästan vartannat granskat företag. Antalet försummelser har varit ungefär oförändrat under de senaste åren.

År 2021 granskade 29 inspektörer vid regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet sammanlagt 872 transportföretag inom transport av personer och gods på landsvägar. Antalet granskade förare uppgick till 5 718. Antalet granskade dagar uppgick till sammanlagt 464 414.

”Sedan 2006 har transportbranschen strävat efter att förbättra säkerheten inom branschen och dess image genom kampanjen Tonneittain vastuuta. Enligt tillsynsobservationerna finns det fortfarande mycket arbete för att öka säkerheten: förarna struntar ofta i sina vilotider och transportföretagen försummar sitt övervakningsansvar”, berättar Ville Gröndahl, arbetarskyddsinspektör vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland.

Tusentals allvarliga paus- och vilotidsförseelser

Förseelser gällande kör- och vilotider observerades hos 667 företag, dvs. 76 procent av de granskade företagen. Flest förseelser gällande kör- och vilotider observerades under förarnas pauser. Vid 551 företag observerades sammanlagt 10 500 pausförseelser. Av pausförseelserna var 3 629 allvarliga, dvs. cirka var tredje.

Förarnas minimivilotid per dygn underskreds vid 488 företag sammanlagt 6 027 gånger. Av förseelserna gällande dygnsvila var 2 839 allvarliga. Det observerades också brister i förarnas veckovila hos 213 företag 820 gånger. Av dessa var 575 allvarliga förseelser.

Den maximala körtiden per dygn överskreds hos 286 företag sammanlagt 2 513 gånger. Av överträdelserna var 691 allvarliga.

Förseelser gällande körtiden per vecka och körtiden under två på varandra följande veckor observerades också, men i klart mindre utsträckning.

Allvarligt missbruk av övervakningsutrustning vid 386 företag

Det observerades allvarligt missbruk av övervakningsutrustningen för kör- och vilotider vid 386 företag, dvs. nästan vartannat av de granskade transportföretagen. Vid en del av företagen observerades flera olika missbruk.

Vid 199 företag hade förarna kört arbetsdagar helt eller delvis utan förarkort eller diagramblad. Under tillsynen observerades dessutom fall där föraren hade ett förarkort som tillhörde en annan förare eller som hade förfalskats eller erhållits på basis av felaktiga uppgifter.

”Vi anser att syftet var att vilseleda myndigheten och hemlighålla bristfällig dygns- eller veckovila samt överskridningar av den maximala körtiden per dygn”, berättar Gröndahl.

Det fanns också brister i hanteringen av uppgifter om kör- och vilotider samt färdskrivare. Företagslås hade inte installerats i digitala färdskrivare eller var felaktigt vid 279 företag. Vid 44 företag hade man inte utfört periodiska kontroller av färdskrivare och färdskrivaren fungerade inte korrekt vid 33 företag.

Vid 164 transportföretag hade man inte sparat uppgifterna om kör- och vilotider under minst ett år, vilket den sociala lagstiftningen om vägtransporter förutsätter. Dessutom upptäcktes sju transportföretag förfalska, förstöra eller hemlighålla information om företagen.

De största förseelserna anmäls till polisen och Traficom

På basis av de observerade förseelserna gav inspektörerna myndighetsanvisningar till transportföretagen. Dessutom underrättade arbetarskyddsmyndigheten polisen och Transport- och kommunikationsverket Traficom om de största brotten mot den sociala lagstiftningen om vägtransporter.

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet övervakade transportsektorn på riksnivå som en del av EU:s medlemsländers gemensamma övervakning. I Finland sköts företagstillsynen över transportföretag av regionförvaltningsverken och vägkontroller av polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet. Resultaten av tillsynen rapporteras till EU.

Mer information:
Aki Eriksson, jurist med ansvar för övervakningsprojektet för kör- och vilotider
tel. 0295 018 175, e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Ville Gröndahl, inspektör
​​​​​​​tel. 0295 017 612, e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Norra Finland