Mer- och övertidsarbete (enligt den gamla lagen)

Arbetstid - Mer- och övertidsarbete - VANHA laki

Arbetstimmar som överskrider den ordinarie arbetstiden enligt arbetsavtalet är antingen mertids- eller övertidsarbete.

Obs! Arbetstidslagen förnyades 1.1.2020. Detta innehåll är enligt den gamla lagen. Innehållet enligt den nya lagen finns här.

Vad är mertidsarbete?

Mertidsarbete definieras som arbete som utförs på arbetsgivarens initiativ och utöver den avtalade arbetstiden och som inte överskrider den lagstadgade ordinarie arbetstiden. Arbetstid som är kortare än den lagstadgade ordinarie arbetstiden kan grundas på antingen anställningsavtal eller kollektivavtal.

Exempel:

 • Arbetstagarens avtalade ordinarie arbetstid är sex timmar per dygn.
 • Arbetstagaren gör en åtta timmars arbetsdag.
 • Mertidsarbetet är skillnaden mellan den avtalade arbetstiden och den utförda arbetstiden, dvs. två timmar.

Om den arbetstid som avtalas i arbetsavtalet varierar på ett sådant sätt som avses i 11 § i lagen om arbetsavtal, får arbetsgivaren låta utföra övertidsarbete som överskrider den arbetstid som antecknats i arbetsskiftsförteckningen endast om arbetstagaren ger sitt samtycke särskilt för varje gång eller för en bestämd, kortare tidsperiod åt gången.

Ersättning för mertidsarbete

Enligt arbetstidslagen ska minst samma lön betalas för mertidsarbete som för den ordinarie arbetstiden. Ersättningen kan också bytas mot motsvarande ledighet. Ersättningen kan enligt avtal bytas mot ledighet helt eller delvis.

Om ersättningen ges som ledig tid ska den ges under arbetstagarens ordinarie arbetstid och inom sex månader från utförandet av mertidsarbetet, såvida arbetstagaren och arbetsgivaren inte avtalar om annat.

Det finns bestämmelser om ersättning för mertidsarbete i många kollektivavtal som avviker från lagen. 

Vad är övertidsarbete?

Övertidsarbete är arbete som överskrider den maximala ordinarie arbetstiden enligt arbetstidslagen. Arbete som överskrider den ordinarie arbetstiden är övertidsarbete endast om det utförs på arbetsgivarens initiativ och med dennes godkännande.

Utförandet av övertidsarbete förutsätter också alltid arbetstagarens samtycke. Arbetstagaren ska ge sitt samtycke separat till varje tillfälle av övertidsarbete. Således kan arbetsgivaren inte förutsätta att arbetstagaren utför övertidsarbete, och arbetstagaren kan inte i arbetsavtalet förbinda sig att utföra övertidsarbete vid behov.

Övertidsarbete per dygn är arbete som överskrider den lagstadgade maximala ordinarie arbetstiden per dygn. Övertidsarbete per vecka är i sin tur arbete som överskrider den lagstadgade maximala ordinarie arbetstiden per vecka exklusive övertidsarbetet per dygn. Till exempel om arbetstagaren har arbetat 8 timmar per dag från måndag till fredag (totalt 40 timmar) och arbetar 12 timmar på lördag, är de första 8 timmarna övertidsarbete per vecka och timmarna 9–12 är övertidsarbete per dygn – och räknas alltså inte till övertidsarbete per vecka.

I periodarbete är övertidsarbete arbete som överstiger den avtalade ordinarie arbetstiden för två- eller treveckorsperioden. I periodarbete kan uppkomsten av övertidsarbete således redas ut först när perioden avslutats.

Exempel på uppkomsten av övertidsarbete när den ordinarie arbetstiden enligt den allmänna regeln (arbetstidslagen 6 § 1 mom.) är 8 timmar per dygn och 40 timmar per vecka:

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön Tot.
Avtalad arbetstid
(enligt anställningsavtal eller
timmar i arbetsschema)
8 8 8 8 8 - - 40
Genomfört arbete 12 12 12 12 12 12 12 84
Övertidsarbete per dygn
(överskrider 8 timmar)
4 4 4 4 4 4 4 28
Övertidsarbete per vecka
(exklusive övertidsarbete per dygn;
12–8 timmar)
- - - - - 8 8 16

Övertidsarbete i flextid

Som övertidsarbete per dygn räknas inte det att arbetstagaren på eget initiativ förlänger arbetstiden inom ramen för flextiden.

Enligt huvudregeln kan övertid uppstå för arbetstagarens del genast när arbetstagaren har arbetat i mer än åtta timmar per dygn och arbetet som överskrider tiden utförs på initiativ av arbetsgivaren. Om det har bestämts en utjämningsperiod för flextid kan övertidsgränsen variera.

Arbetsgivaren och arbetstagaren bör noggrant komma överens om rutinerna för flextid som tillämpas i beräkningen av tilläggs- och övertidsarbete. Det är viktigt att parterna på förhand vet när arbetet utförs särskilt på arbetsgivarens initiativ och sålunda betraktas som övertid och det inte handlar om att arbetstagarens flexsaldo används.

När flextidssaldot är fullt kan arbetstagaren inte längre använda flextid. Om inget annat avtalats är det bästa beräkningssättet i dessa situationer följande: överskridningen är övertidsarbete om arbetstagaren på arbetsgivarens initiativ utför arbetstimmar som överskrider den ordinarie arbetstiden och arbetsgivaren vet att det maximala saldot har nåtts.

Ersättningar för övertidsarbete

Förhöjd lön ska betalas för övertidsarbete. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också avtala om att helt eller delvis byta ut övertidsersättningen mot  motsvarande avlönad ledighet. Längden på ledigheten fastställs enligt förhöjningsprocenten för övertidsersättningar. Ledigheten ska ges inom sex månader från utförandet av övertidsarbetet, såvida inget annat avtalas.

I kollektivavtal kan det finnas bestämmelser om ersättning för övertidsarbete som avviker från lagstiftningen. Arbetsgivaren ska beakta dessa bestämmelser.

Övertidsersättning per dygn och per vecka

För övertidsarbete per dygn ska arbetsgivaren för de två första övertidstimmarna betala lön som förhöjts med 50 procent och för de följande övertidstimmarna lön som förhöjts med 100 procent.

För övertidsarbete per vecka ska arbetsgivaren betala lön som förhöjts med 50 procent.

Övertidsarbete per dygn respektive vecka ska ersättas separat, om den ordinarie arbetstiden fastställs enligt den allmänna regeln i arbetstidslagen.

Övertidsarbete per dygn eller vecka ska också ersättas separat, om det handlar om någotdera av följande fall:

 • Den ordinarie arbetstiden regleras av kollektivavtal.
 • Den ordinarie arbetstiden regleras av lokalt avtal baserat på kollektivavtal på det sätt som avses i arbetstidslagen.

Likaså ska övertidsarbete per dygn eller vecka ersättas separat, om det handlar om något av följande fall:

 • Den ordinarie arbetstiden baserar sig på allmänbindande kollektivavtal.
 • Den ordinarie arbetstiden baserar sig på lokalt avtal som ingåtts med stöd av allmänbindande kollektivavtal.
 • Arbetsgivaren och arbetstagaren har ingått ett lokalt avtal om ordinarie arbetstid eller flextid enligt arbetstidslagen.

Ersättningar för övertidsarbete i periodarbete

När arbetet fortsatt under hela perioden är ersättningarna för övertidsarbete

 • för två veckors perioder: lön som för de 12 första timmarna förhöjts med 50 procent och för de följande timmarna lön som förhöjts med 100 procent
 • för tre veckors perioder: lön som för de 18 första timmarna förhöjts med 50 procent och för de följande timmarna lön som förhöjts med 100 procent.

I 22 § i arbetstidslagen fastställs hur ersättningen för övertidsarbete beräknas i de situationer då arbetet har avbrutits under den avtalade två- eller treveckorsperioden.

Vad är det maximal antalet övertidsarbetstimmar?

Övertidsarbete får utföras i högst 138 timmar under en tidsperiod på fyra månader. I kollektivavtal kan det finnas avvikande bestämmelser om längden på denna period. Under ett kalenderår för högst 250 timmar övertidsarbete utföras.

Om det maximala antalet övertidsarbetstimmar håller på att överskridas, och arbetsgivaren har behov av ytterligare övertidsarbete kan man på arbetsplatsen ingå ett lokalt avtal om extra övertidsarbete. Extra övertidsarbete får utföras högst 80 timmar per kalenderår.

Avtalet om extra övertidsarbete kan ingås mellan arbetsgivaren och förtroendemannen. Om det inte finns någon förtroendeman kan avtalet ingås mellan arbetsgivaren och en annan personalrepresentant.

Om det inte finns någon personalrepresentant på arbetsplatsen kan avtalet om extra övertidsarbete ingås mellan

 • arbetsgivaren och hela personalen tillsammans
 • arbetsgivaren och alla arbetstagare i samma personalgrupp tillsammans, om alla arbetstagare i personalgruppen går med på det.

Det rekommenderas att avtalet om extra övertidsarbete ingås skriftligen. Då kan man vid behov verifiera vilken del av personalen avtalet gäller och hur mycket extra övertidsarbete som ska utföras.

När det utförs extra och övertidsarbete är det viktigt att se till att vilotiderna i arbetstidslagen iakttas. Mer information finns på webbsidan Vilotider.

Uppföljning av övertidsarbetet

Man får alltså utföra sammanlagt högst 330 timmar övertidsarbete per kalenderår. Den lagenliga gränsen på 138 timmar under en period av fyra månader får inte överskridas ens genom avtal om extra övertidsarbete.

Begränsningarna av den maximala mängden övertidsarbete och begränsningarna under granskningsperioden förutsätter att arbetsgivaren har fungerande system för uppföljning, så att gränserna inte överskrids.